Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Resume af den statslige vandplan


Vandplanen gælder for område nr. 1.2 for Hovedvandopland Limfjorden, Vanddistrikt Jylland og Fyn.

Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Vesthimmerlands Kommune er alene omfattet af område nr. 1.2 for Hovedoplandet Limfjorden. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager.

Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.

Vandplanen skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2015. Der fastsættes konkrete miljømål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand, og der stilles krav til indsatsen. Der foretages ikke en strategisk miljøvurdering af planen. Se afsnit omiljøvurdering.

Vandplanen for Hovedopland nr. 1.2 Limfjorden kan hentes på Naturstyrelsen Hjemmeside.
> Hent Vandplanen for Hovedopland nr. 1.2 Limfjorden (pdf 4,48 MB)

Som en del af vandplanen foreligger en række kort. Disse findes på WebGIS, hvor alle temalag til vandplanen kan vises.
> Se vandplanen på WebGIS

Vandplanen for hovedoplandet 1.2 Limfjorden omfatter 3.743 kmvandløb, 158 søer og 59 grundvandsforekomster. Kystvandene omfatter hele Limfjorden og et område af Vestkysten fra Thyborøn til Bovbjerg og ud til 12 sømil fra kysten.

Indsatsen frem til 2015 er opsummeret i tabel 1.3.1 i vandplanen.

Indsatsprogram fra vandplanen  

Planens krav i kommunen

Ifølge den statslige indsatsplan omfatter indsatsen i kommunen ca. 84 km vandløb, der skal have ændret vedligeholdelse, godt 10 km rørlagte vandløb skal fritlægges, ca. 66 km vandløb skal restaureres, okkerbelastning skal reduceres i 6 km vandløb og vi har lokaliseret 47 spærringer, som skal fjernes.

På spildevandsområdet skal der ske forbedret spildevandsrensning i et område med ca. 48 ejendomme og forbedring af afløbsforholdene ved to overløbsbygværker i samme by.  

Med hensyn til dambrug (akvakultur) er der krav om indsats ved alle 5 dambrug.

På grundvandssiden er alle krav udskudt til næste planperiode.