Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Om planen og dens indhold

Dette dokument indeholder en beskrivelse af Vesthimmerlands Kommunes planer for at realisere indsatsprogrammet i den statslige vandplan.

Vesthimmerlands Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil gælde frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

Den statslige plan blev vedtaget og offentliggjort den 22. december 2011. Herefter har kommunerne et år til at få udarbejdet og vedtaget en handleplan, der skal vise, hvordan vi kan føre vandplanens indsats ud i livet. Vandhandleplanen skal altså være vedtaget inden den 22. december 2012. På grund af forsinkelse af de statslige planer vil denne plan kun gælde 2013-2015.

Kommunen er kun omfattet af èn vandplan, nemlig den for Limfjorden med hovedvandopland 1.2 Limfjorden. 17 andre kommuner leder også vand til Limfjorden. Det overordnede mål med denne nye vandplanlægning i Danmark er, at al vand - grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af fjord og hav skal have mindst "god tilstand" eller "godt potentiale" i 2015 eller senest ved udgangen af 3. planperiode i 2027. Planen skal gøre det muligt at se på vandets kredsløb i sammenhæng og ikke isoleret på vandløb eller spildevand.

Da der er 18 kommuner, der leder vand til Limfjorden, har disse kommuner fundet det formålstjenligt at arbejde tæt sammen og koordinere arbejdet. Det sker gennem Limfjordsrådet. Desuden har det været fordelagtigt af afklare forløbet af indsatserne med nabokommunerne i de tilfælde hvor et vandløb krydser kommunegrænsen eller er grænsevandløb. Nabokommunerne er Jammerbugt Kommune, Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune og Viborg Kommune.

Indsatserne er fastlagt i de statslige vandplaner, så det er prioriteringer og tidsfølger, som Byrådet har mulighed for at justere på efter høringen.

 

Handleplanen må ikke stride imod vandplanen(/planerne). Den statslige plan kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Se de tilhørende kort på nettet ved at klikke her. Du kan også se, hvorledes en vandplan skal læses ved at klikke her.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

Strategisk miljøvurdering

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Vurderingen kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

De statslige vandplaner er blevet miljøvurderet efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vi vurderer, at denne handleplan ligger inden for rammerne af vandplanen. Der er  ikke sat ekstra retningslinjer ind i handleplanen og i øvrigt ikke ændret i forhold til forudsætningerne i vandplanen. Derfor anser vi det for unødvendigt at lave miljøvurdering af handleplanen.

Handleplanen skal dermed ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).

Denne beslutning kan påklages samtidig med hele handleplanen.
 

Detailkort

Det er muligt via Naturstyrelsens hjemmeside at indhente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau.

Offentlighedsfase 

Kommunen er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og byrådet lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres. Vesthimmerlands Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan.

Forslag til vandhandleplan er vedtaget af Byrådet den 21. juni 2012, hvorefter forslaget kommer i offentlig høring sammen med Naturhandleplanerne indtil den 3. september 2012.

Høringssvar, bemærkninger og indsigelser skal sendes til:

Teknik- og Miljøforvaltningen
Himmerlandsgade 27
9600 Aars

gerne E-mail: teknikmiljoe@vesthimmerland.dk