Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Øvrig planlægning

I det følgende beskrives handleplanens forhold til kommuneplanen, råstofplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen, de kommunale Natura 2000-handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner.

Efter planlovens § 11, stk. 4, nr. 4 og 6, er følgende sektorplaner bindende for kommuneplanen: Vandplanen, Natura 2000-planer, og handleplaner herfor. Derudover er den kommunale risikostyringsplan samt råstofplanen bindende for kommuneplanens indhold, jf. planlovens § 11, stk. 4, nr. 5 og 7. Det er regionsrådene, der har ansvaret for at udarbejde en regional råstofplan for indvinding af og forsyning med råstoffer. 

Hierarkiet i plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde: Planloven i Praksis) 

Kommuneplanen

Kommuneplanen indeholder en beskrivelse af kommunens overordnede udvikling, tematisk opdelte retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen. Kommuneplanen skal være med til at sikre, at vand- og naturindsatsen sker i samspil med andre interesser i det åbne land. Benyttelse og beskyttelse skal afvejes i forhold til hinanden.

Mens kommuneplanen alene er bindende for kommunen, er lokalplaner bindende for borgernes fremtidige arealanvendelse inden for planens område. Der kan foretages ændringer i kommuneplanen, der fremmer målene i vandplanen. 

Vandplanen for Limfjorden giver ikke anledning til ændringer i kommunens eksisterende kommuneplan.

Kommuneplanen må ikke stride mod en vandplan, en Natura 2000-plan og handleplaner i forbindelse med disse planer, jfr. miljømålsloven eller regler udstedt i medfør af samme lovs § 36 stk. 3.

Vand- og naturplanlægning får indflydelse på stort set alle emner i kommuneplankataloget dog primært nedenstående punkter i planlovens § 11a:

2) beliggenheden af områder til forskellige byformål, f.eks. boligformål, erhvervsformål, blandede byfunktioner, beliggenheden af offentlige institutioner, serviceformål, byomdannelsesområder m.v.,

10) varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder,

11) beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug,

12) beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket,

13) lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder,

Rammerne for lokalplaner

I lokalplaner kan der fastsættes forskellige bestemmelser og der kan således her igennem fastsættes rammer, der fremmer målene i vandplanen. Det vil primært dreje sig om punkterne i planlovens § 15:

3) ejendommes størrelse og afgrænsning,

6) bebyggelsers beliggenhed på grundene, herunder om den terrænhøjde, hvori en bebyggelse skal opføres,

11) tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg i eller uden for det af planen omfattede område som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse,

15) friholdelse af et område for ny bebyggelse, når en bebyggelse kan blive udsat for sammenstyrtning, oversvømmelse eller anden skade, der kan medføre fare for brugernes liv, helbred eller ejendom,

25) installation af anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse.

Lokalplaner skal være i overensstemmelse med vandplanen, Natura 2000-planer og handleplanerne. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at en eksisterende lokalplan kan være i konflikt med vandplanen. Her er det op til kommunen i det konkrete tilfælde at vurdere, hvorledes det i givet fald skal løses.

Afhængig af de konkrete omstændigheder vil kommunen eksempelvis kunne give dispensation efter planlovens § 19, overtage en ejendom efter planlovens § 48 og 49, ændre lokalplanen eller foretage ekspropriation med henblik på opfyldelses af lokalplanens formål efter lovens § 47.

Råstofplanen

Regionen har til opgave at gennemføre en kortlægning af råstoffer og etablere den overordnede planlægning for den fremtidige råstofindvinding. Det sker gennem råstofplanen. Den regionale råstofplan er en sektorplan, som byrådet er bundet af i den kommunale planlægning. Kommuneplanen kan kun indeholde retningslinjer for råstofområderne, som ikke er i strid med råstofplanlægningen.

Regionsrådet skal hvert fjerde år tage stilling til, om der er behov for justeringer eller revision af råstofplanen.

Region Nordjylland er i gang med en revision af gældende råstofplan fra 2008. Planen forventes vedtaget i løbet af 2012. Regionen er opmærksomme på, at vandplan og handleplan kan influere på råstofplanen. Den endelige udgave vil tage højde for dette, men der ventes ikke at være i konflikt med vandplanen.

Vandforsyningsplanen og spildevandsplanen

Vandforsyningsplaner og spildevandsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker byrådet rammerne inden for, hvordan den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Spildevandsplanen fastlægger rammerne for bortskaffelse af spildevand.
   

Vandforsyningsplanen

Af vandforsyningslovens § 14 fremgå det, at byrådet gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke områder de enkelte anlæg skal forsyne.

I øjeblikket har kommunen fire vandforsyningsplaner, men har udarbejdet et udkast til en samlet plan, som forventes godkendt inden årets udgang.

Formålet er at sikre alle borgere i kommunen adgang til rent drikkevand til en rimelig pris og med en høj forsyningssikkerhed.

Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen ef drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at planlægge, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke områder de enkelte anlæg skal forsyne.

Vandindvindernes påvirkning af vandløb kan være tilfældet i flere områder, men data er usikre og skal verificeres, inden der foretages yderligere.  

Hvis opgørelsen viser, at der sker overudnyttelse af grundvandsressourcen i et område,  skal kommunen udarbejde handleplaner for, hvordan målene i vand- og naturplanen kan sikres. Det kan f. eks. ske ved flytning af indvindingen.
  

 Spildevandsplanen

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal byrådet lade udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen. Spildevandsplanen skal gennemføre vandplanens indsatsprogrammer med de angivne indsatser for bortskaffelse af spildevand i det åbne land, regnvandbetingede udledninger og renseanlæg. Der skal være fastsat en tidsplan for gennemførelse af indsatserne.

En ny spildevandsplan for Vesthimmerlands Kommune er under udarbejdelse og forventes vedtaget i slutningen af 2012. Her vil der blive stillet krav om ændringer i spildevandsafledningen i området Bygum/Klotrup samt det mindre bysamfund, Ullerup.

Formålet er at medvirke til at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets levevilkår og for bevarelsen af dyre- og planteliv. Den skal være med til at forebygge og bekæmpe forurening af jord og vand, samt tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljø og mennesker. En spildevandsplan kan indeholde lokale bestemmelser og prioriteringer, der er i overensstemmelse med kommuneplanen og ministerielle bestemmelser og statslige planer. 
 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Byrådet skal vedtage en indsatsplan jf. vandforsyningslovens § 13 for de områder, der i vandplanen er udpeget  som indsatsområder. Det omfatter alle områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Byrådet skal følge den prioritering , som er fastlagt i statens kortlægning. Indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealeanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer. 

En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger således det nødvendige indsatsbehov for at beskytte den nuværende som den fremtidige vandindvinding og ikke nødvendigvis hvilket virkemiddel, der skal benyttes i de enkelte tilfælde.

I Vesthimmerlands Kommune er kortlægning af grundvandet delt i 7 aktivitetsområder. Indsatsplanerne skal pege på en række nødvendige indsatser, der skal gennemføres for at beskytte grundvandsressourcen. Der findes endnu ikke en færdig indsatsplan i Vesthimmerlands Kommune, men indsatsplanlægningen er igangsat for områderne Rønhøj, Farsø-Hvalpsund og Aars.

Et virkemiddel kan f. eks. være skovrejsning, hvis kommunen ser det som den bedste eller eneste løsning.
 

Relation til Natura2000-handleplaner 

Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura2000-handleplaner og Natura2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem. Dette fremgår af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, bek. nr. 1219 af 15.12.2011.

Det lovhjelmede krav til koordinering med Natura2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen mellem Natura2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og vandplanens indsats for vådområder.

De kommunale Natura2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Natura2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura2000-handleplaner. Dette fremgår af bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura2000-handleplaner, bek. nr. 1117 af 25.11.2011.

Der er således et lovhjelmet samspil mellem Natura2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan med henblik på at realisere Natura2000-planen, når det drejer sig om vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Det forventes at være især rigkær, som kan blive påvirket af vådere tilstande i vandløb og enge.

Øvrige indsatser i kommunen

Handlingsplaner for klimatilpasning

Kommunen skal indenfor 2 år udarbejde handlingsplan for klimatilpasning, hvor kommunen forventes at skulle beskrive forslag til initiativer, der kan tage højde for klimaændringer. Her vil input fra vandplanen også indgå. Der er endnu ingen konkret lovgivning.

Risikostyringsplaner

I forhold til implementering af oversvømmelsesdirektivet (Direktiv 2007/60/EF) skal kommunen udarbejde risikostyringsplan for udpegede risikoområder. De kommunale risikostyringsplaner skal indeholde mål for styringen af oversvømmelsesrisikoen og omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab. Risikostyringsplanen indgår ikke som en del af vandhandleplanen i denn planperiode, men muligheden overvejes i forbindelse med næst planperiode.

Regionplan 2005

Regionplanerne for henholdsvis Nordjylland og Viborg Amt er bortfaldet i forbindelse med vandplanens endelige vedtagelse. Nogle retningslinjer for disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanen.
 

Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet udløber med udgangen af 2013 og samtidig revurderes EU's landbrugspolitik. Hvilken fordeling der sker mellem medlemslandene kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil det kunne få indvirkning på finansiering af nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandhandleplanen.
 

Husdyrbrugloven

Den endelig vedtagne vandplan ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrbrugloven. Det vil sige, at vandplanen ikke i sig selv ændrer lovens beskyttelsesniveau for udvasket nitrat eller tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund for fastsættelse  af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanen ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne herunder heller ikke i vandhandleplanen.

Miljøbeskyttelsesloven

Kommunens 4 dambrug skal være godkendt efter lovens § 33. Fremtidig godkendelse skal ske på baggrund af udlederkontrol eller foderforbrug fastsat gennem bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug bek. nr. 130 af 08.02.2012. Kommunen kan ikke gennem vandhandleplanen skærpe udledningerne i forhold til bekendtgørelsen. 
 

Badevandsprofiler

Kommunen kontrollerer badevandskvaliteten på 17 badevandsstationer. Heraf er 3 i søer og resten ved Limfjorden. 5 stationer har blåt flag. 

Vi har 11 strande klassificeret som udmærket badevand i 2012. (Ertebølle, Hvalpsund, Løgstør, Rønbjerg, Illerisøre x 2, Lendrup, Livø, Louns, Navn Sø, Sjørup Sø og Øje Sø), 2 strande klassificeret som godt badevand ( Trend (Blå Flag) og Hessel), 3 strande klassificeret som tilfredsstillende badevand (Trend Nord, Trend Syd og Stistrup). Vi har ingen der er klassificeret som ringe badevand.

Som det ses, er det mest Trend-området og Stistrup  der giver lidt udfordringer med hensyn til overskridelser.