Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Spildevand

Indsats i Limfjordsoplandet

I afsnittet om indsatsen generelt viser tabellen indsatsen overfor punktkilder i Limfjordsoplandet. Der skal ske indsats overfor 1 renseanlæg, ca 828 ejendomme i det åbne land og 34 regnbetingede udløb.

Krav til kommunernes gennemførelse af indsats overfor den spredte bebyggelse fremgår af bilag 2 i vandplanen. Her er skitseret indsatsen overfor de ejendomme, som allerede efter Regionplanen skulle have forbedret rensning og den supplerende indsats i forhold til vandplanen.  

Den supplerende indsats overfor regnbetingede udløb er fastlagt under hensyntagen til kommunernes generelle ønske om fristforlængelse for spildevandsindsatsen for at sikre at indsatsen er praktisk realiserbar. Det er på baggrund heraf fastlagt, at den supplerende indsats for de regnbetingede udløb, som udgangspunkt gennemføres fra 2014 med en jævn investeringstakt over 5 år, således at ca. 2/5 af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode. 

For renseanlæg forudsættes det, at hovedparten af indsatserne overfor de små renseanlæg gennemføres i 1. planperiode.

Af retningslinje 15, jf. kapitel 1.4 fremgår kriterier for kommunalbestyrelsens prioritering af gennemførelse af spildevandsindsatsen.

15)  I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende sideordnede prioriteringer indgå:
a. spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI-målsætning,
b. spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand,
c. spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning,
jf. tabel 1.3.3 Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19,
d. spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).

 

  

 

Indsats i kommunen

Kommunen er i fuld gang med at udarbejde en ny spildevandsplan, hvor indsatsen fra vandplanen vil blive indarbejdet. Planen ventres vedtaget i december 2012.

I spildevandsplanen er der fastlagt en række målsætninger for håndteringen af spildevand og regnvand. Målsætningerne udstikker de overordnede rammer for de kommende års aktiviteter og virke inden for vandplanens retningslinjer.

De overordnede principper er:

  • Central håndtering af spildevand og decentral håndtering af overfladevand. Nykloakering udføres som separatkloak. Spildevand skal så vidt muligt afledes via en separat spildevandsledning direkte til et renseanlæg. Tag- og overfladevand skal så vidt muligt bortskaffes lokalt ved nedsivning på egen grund eller afledes til en regnvandsledning. Ved kloakfornyelse i fælleskloakerede områder skal det i videst muligt omfang tilstræbes at omlægge kloakken til separatsystem; alternativt bortskaffe overfladevand lokalt ved nedsivning på egen grund
  • Renseanlæg. Kvaliteten af det rensede spildevand skal leve op til de gældende krav med god margen. Det rensede spildevand skal have en kvalitet, der sikrer en så begrænset påvirkning af recipienterne som muligt. Spildevandsslam, der overholder grænseværdierne, kan udbringes på landbrugsjord eller bortskaffes på anden miljømæssig forsvarlig måde
  • Udledninger fra afløbssystemet. Udledninger fra det offentlige spildevandsanlæg samt indgreb i vandløbenes fysiske forhold må ikke være til hinder for, at de opsatte kvalitetsmål for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes.

  • Spildevandshåndtering ved ukloakerede ejendomme i det åbne land. Ejendomme langs afskærende kloakanlæg kan tilsluttes, såfremt det er økonomisk eller miljømæssigt fordelagtigt. Rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse i det åbne land skal leve op til renseniveauet angivet i tidligere regionsplaner samt i Vandplan 2010-2015. Septisk slam fra den kommunale tømningsordning skal håndteres under størst mulig hensyntagen til miljø og energiforbrug samt økonomien for ordningens medlemmer. Målsætningen er opfyldt, hvis: Spildevandsrensningen på enkeltejendomme beliggende i de udpegede oplande inden udgangen af 2015 lever op til renseklasserne angivet i regionplanen fra 2005 og Vandplan 2010-2015. Der er foretaget vurdering af tilslutning af ukloakerede ejendomme beliggende tæt ved offentlige kloakanlæg, der etableres i planperioden ved udvidelse af kloakopland eller etablering af transportanlæg. Der er sikker drift i forhold til tømningsordningen.

Indsatsen overfor spildevandspåvirkning er begrænset. Der er udpeget et område ved Klotrup-Bygum, hvor ejendommene skal have forbedret rensning af spildevandet. Der er ca. 48 ejendomme.

Der er ingen indsats krævet i forhold til renseanlæg, men derimod til to overløbsbygværker i Overlade. Her sker hyppige overløb ved regnskyl, så mekanisk renset, fortyndet spildevand løber i søen. Dermed kan afløbet fra søen ikke opnå målsætningen.

Iht. Spildevandsplan 2012-2020 for Vesthimmerlands Kommune planlægges en oprensning af de 2 eksisterende bassiner ved overløbsbygværkerne i 2013, samt at hele byen planlægges separatkloakeret efter 2020.

Forbedring af spildevandsforholdene i Ullerup er et krav fra Regionplanen 2005, som endnu ikke er implementeret. Det vil blive undersøgt, hvilken løsning, der er den optimale. Indsatsen ventes udført i 2013, hvis der er tale om lokal løsning og i 2015 i tilfælde af kloakering.

Prioritering

Indsatsen prioriteres så indsatsen i forhold til renovering af overløbsbygværkerne i Overlade og forbedret rensning af spildevand fra enkeltejendomme, som kan klares lokalt, så vidt muligt foregår i 2013. Hvis løsningen i Ullerup bliver en kloakering, vil indsatsen først blive udført i 2015. En eventuel separatkloakering i Overlade kan ske efter 2020.