Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Grundvand

Miljømål for grundvand

Miljømålet for grundvand omfatter henholdsvis kvantitativ og kemisk tilstand. Det vil sige mængden af grundvand og kvaliteten af grundvandet.

De kvantitative miljømål for grundvandsforekomsterne er fastsat således, at de tilknyttede recipienter og terrestriske naturtyper kan opfylde deres miljømål. Det betyder, at grundvandsstanden ikke må være påvirket af menneskeskabte ændringer i en grad, så der sker forringelse af tilstanden i de tilknyttede vandområder eller signifikant skade på terrestriske naturtyper, der er direkte afhængige af grundvandsforekomsten. Endvidere må der ikke indvindes mere grundvand, end der dannes, hvor den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af grundvandsdannelsen.

De kemiske miljømål vurderes på baggrund af koncentration af forurenende stoffer i grundvandet. Miljømålene er ligeledes fastsat, så de tilknyttede recipienter og terrestriske naturtyper, der er afhængig af grundvandsforekomsterne, kan overholde deres miljømål. Da bidraget af kemiske stoffer fra grundvandet ikke kendes, så er tærskelværdierne sat lig med kvalitetskravene til drikkevand.

Statens indsatsprogram på grundvandsområdet

Indsatser for reduktion af påvirkning af grundvandsforekomster fremgår af 1.3.2d i vandplanen. Der er ikke planlagt indsatser og vandplanen har således ikke i forhold til gældende lovgivning supplerende miljømål i forhold til beskyttelse af drikkevand.

Kvantitativ tilstand

I høringsperioden har en arbejdsgruppe set nærmere på spørgsmålet om vandindvinding i hovedstadsområdet, og en arbejdsgruppe har set nærmere på balancen mellem vandforekomster og vandindvinding til markvanding. Det er på baggrund heraf besluttet, at indsatser over for kvantitativ påvirkning af overfladevand som følge af vandindvinding udskydes begrundet i manglende viden.

Den samlede opgørelse af indsatsbehovet tages ud i første vandplanperiode med henblik på, at et kvalificeret indsatsbehov kan beregnes frem mod næste vandplan, og der kan opstilles et realistisk indsatsprogram for opnåelse af målene, hvor de relevante virkemidler inddrages. Der er tale om en udskydelse af tidsfristen for målopfyldelse, jf. miljømålsloven § 19.

Der gennemføres en dialog med kommuner og andre primære interessenter med henblik på at udarbejde en vejledning for kommunernes administration af markvanding i første planperiode.

 Kemisk tilstand

Der iværksættes ingen indsats i denne planperiode i relation til grundvandets eventuelle kemiske påvirkning af vandløb, søer, kystvande eller terrestriske naturtyper. Der foreligger ikke et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne vurdere eller beskrive kontakten mellem grundvand og overfladevand, - ligesom der ikke findes beregningsmetoder, der med tilstrækkelig sikkerhed kan redegøre for en eventuel påvirkning. Med henvisning til Miljømålslovens § 19 udsættes således tidsfristen for målopfyldelse.

Det vurderes i vandplanen, at Danmark allerede opfylder kravene til beskyttelse af drikkevandet via lovgivningen om indsatsplanlægning.

Kommunens indsats på grundvandsområdet

Der skal altså ikke ifølge vandplanen i første planperiode ske en indsats for at reducere påvirkningen af kommunens grundvand.

Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning – som en grundlæggende foranstaltning. Naturstyrelsen foretager en kortlægning af grundvandsforekomsterne og deres sårbarhed, hvorefter kommunerne skal udarbejde indsatsplaner for at beskytte grundvandsforekomsterne.

Med hensyn til indsatsplan henviser vi til afsnittet under anden planlægning.

Indsatsplaner skal behandles i grundvandsrådet/koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne dog ud i offentlig høring i 12 uger.

Kommunen har færdiggjort udkast til vandforsyningeplan, som gælder for hele kommunen til afløsning for de fire gamle planer fra før kommunalreformen. Planen er i offentlig høring i sommeren 2012.

Vandplanens virkemidler

Som virkemidler i forhold til den kvantitative påvirkning har været nævnt flytning af kildepladser og kompenserende udpumpning til recipienter. Dette er dog som nævnt sat i bero i denne planperiode.

I forhold til den kemiske påvirkning er der ikke andre virkemidler end dem, der kan anvendes ved de kommunale indsatsplaner.