Vandhandleplan for Vesthimmerland Kommune

 

Akvakultur

Akvakultur

 

Almindelige dambrug opstemmer og indtager vand fra nærliggende åer, hvorefter vandet ledes igennem anlægget. Anlæggene består som hovedregel af kanaler og damme af jord, mens rensningen af vandet sker ved bundfældning, inden vandet ledes tilbage i åen. 

Modeldambrug type 1 består ofte af nybyggede betondamme og kanaler. Anlæggene indtager mindre vand fra åer end almindelige dambrug, da vandet recirkuleres. Areal og volumen i anlæggene er derfor mindre, og vandet renses mere før udledning end i almindelige dambrug. Foderkvoten for disse anlæg kan opskrives, da produktionen er mere intensiv og forureningen pr. kg foder er mindre end i almindeli- ge anlæg. Modeldambrug type 1 har den fordel, at en omlægning fra almindeligt dambrug til type 1 ikke kræver så store investeringer, som etablering af et modeldambrug type 3. Da visse typer af produktion, som æg, yngel og økologiske fisk, kræver en stor udskiftning og gennemstrømning af frisk vand kan type 1 dambrug være et alternativ, som er miljømæssigt bedre end almindelige dambrug. 

Modeldambrug type 3 er nybyggede betonanlæg med indtag af grundvand. Vandet recirkuleres i dammene mere intensivt end i modeldambrug type 1, og areal og volumen er også her mindre end i almindelige dambrug. Vandet renses ved hjælp af mikrosigter og biofiltre, før det ledes ud i åen, hvilket gør rensningen mere effektiv. Det kræver større investeringer og mere viden at drive disse intensive anlæg. 

Fuldt recirkulerede anlæg (FREA) er anlæg, hvor både indtag (grundvand) og udledning af vand er afkoblet fra åen. FREA anlæggene producerer både ål og andre arter. Vandet recirkuleres og renses ved hjælp af mikrosigter og biofiltre. Havbrugene producerer større regnbueørreder i bure på havet. Hav- brugene reguleres via foderkvoter som dambrugene.Indpumpningsanlæg er saltvandsbaserede dambrugsanlæg. I 2007 var kun to af disse anlæg i drift. Muslingeanlæg optager N, når de producerer i stedet for at udlede N.

I det omfang vandplanen forudsætter fjernelse af en fysisk spærring i forbindelse med dambrug, vil den indgå på lige fod med andre spærringer.

En vandløbsstrækning kan ligeledes være påvirket af ferskvandsdambrug. Ud fra en konkret vurdering af indsatsbehovet kan der blive behov for forureningsbegrænsende tiltag. Indsatsen for at nedbringe påvirkningen med organisk stof kan også gennemføres ved skærpede krav i forbindelse med miljøregulering af virksomheden, i form af at omlægge produktionen til recirkulerede anlæg. Indsatsen for at sikre kontinuitet kan ske i overensstemmelse med bilag 8 herunder at der sikres en tilstrækkelig vandføring i vandløbet.

Indsats i Limfjordsoplandet

I Limfjordsområdet er der i vandplanen identificeret 23 dambrug, hvor udledningen af organisk stof fra opdrætsanlægget vurderes at være årsag eller væsentlig medvirkende årsag til, at målsætningen ikke kan opfyldes.

Dertil kommer, at der i hovedvandoplandet ikke er sikret kontinuitet ved alle dambrug.

Indsats i kommunen

I kommunen er 4 ferskvandsdambrug udpeget til indsats. Det er Lerkenfeldt Dambrug, Trend Dambrug, Hornbæk Dambrug og Troelstrup Dambrug. Kun Abildvad Dambrug er ikke udpeget. Dambrugene er vist på kortet nedenunder.

 

Kun et dambrug mangler miljøgodkendelse og den ventes at blive meddelt i 2012. Dermed er dambrugenes påvirkning af vandløbene med udledning under kontrol. Spærringer ved dambrugene bliver behandlet i handleplanen på linje med de øvrige spærringer i vandløbene.

Ved vandhandleplanens vedtagelse er der 5 ferskvandsdambrug og ingen havdambrug i Vesthimmerlands Kommune. Her af er 1 af ferskvandsdambrugene for tiden ude af drift og ventes nedlagt i løbet af 2012, så antallet af aktive dambrug er 4.

I figuren er vist en liste over dambrugene.

Aktive dambrug pr. 2011            
Dambrugsnavn  Dambrugstype Godkendelses status Afgjort dato Ansøgnings dato Er ansøgningen fyldestgørende  (ja/nej)  Hvad mangler for at afslutte sagen? Andre bemærkninger
Lerkenfeld Model 3 Godk. §33  2009 2008      
 Abildvad  Model 1  Godk. §33  2005  1999      
Hornbæk Traditionelt Godk. § 33  2011 2009      
Trend Å Traditionelt Ej. godkendt (Ftill)       Afventer fyldestgørende ansøgning fra dambruget  Dambruget lovede at sende ansøgningen inden juli 2011.Ønsker at se på effekten af plantelagunen først
Troelstrup Traditionelt Ej. godkendt (Ftill)   2009 nej Mangler information ang. Medicin og hjælpestoffer fra dambruger Afventer klagesag om vandindvinding

 

Dambrugene ligger i hhv. Lerkenfeld Å, Trend Å, Kildebækken, Simested Å og Fælledbæk. For alle dambrugene er slutrecipienten Limfjorden.

Dambrugene er indrettet dels som traditionelle dambrug med produktion i jorddamme og simple renseforanstaltninger og dels som mere højteknologiske dambrug med produktion i betonanlæg og med flere forskellige renseforanstaltninger. 3 af dambrugene indtager kun grundvand, mens et af dambrugene indtager primært overfladevand gennem en opstemning i vandløbet.

Dambrugene påvirker vandløbet ved tilførsel af organisk materiale og miljøfremmede stoffer.  Derudover påvirkes vandløbet fysisk ved dambrugenes vandindtag og opstemning. Indsatser og prioriteringer af ændring af fysiske forhold er beskrevet under vandløb. 

Prioritering

4 dambrug er udpeget til, at der skal ske en indsats for at begrænse udledningen af organisk stof for at kunne opnå målsætningen af god  økologisk tilstand for vandløbet, svarende til mindst DVFI-faunaklasse 5. Af de 4 dambrug, hvor der skal ske en reduktion af udledningen af organisk stof, er det ene netop færdig ombygget efter model 3 i 2011 og 1 er pt. under ombygning efter miljøgodkendelse i 2011. Et dambrug (Troelstrup Dambrug)er for tiden ude af drift og ventes nedlagt i løbet af 2012.

 Indsatsen ved de resterende 3 dambrug er prioriteret som følger:

  •  Lavt prioriterede (2-3) 

2 dambrug (Lerkenfeld og Hornbæk Dambrug) har en tidssvarende miljøgodkendelse. Ved de 2 dambrug er tiltagene er endnu ikke udført, eller effekten af tiltagene er endnu ikke synlige. For disse dambrug forventes målopfyldelse med de allerede iværksatte tiltag.Ved disse 2 dambrug afventer Vesthimmerlands Kommune effekten af forskellige indsatser, før yderligere tiltag på dambrugene iværksættes.

  • Højt prioriterede(1)

Et dambrug (Trend Å Dambrug) påvirker vandløbskvaliteten væsentligt og har ikke en tidssvarende miljøgodkendelse. Indsatsen er derfor højt prioriteret.

Indsatsen forventes at ske gennem miljøgodkendelsesproceduren, hvor der i forbindelse med nye/reviderede miljøgodkendelser skal ske forurenings- begrænsende tiltag. Dambruget har den 14. maj 2012 meddelt, at ansøgningen om samlet miljøgodkendelse tilgår kommunen i uge 23. Dambruget ønsker at indrette sig sådan at det kan undvære overfladevandet  fra Trend Å.

 Miljøministeren har i brev af 27. januar 2011 til dambrugskommunerne meddelt, at alle dambrug skal være miljøgodkendt, senest ved udgangen af 2012. Desuden skal alle miljøgodkendelser revurderes hvert 10. år. 

Gennemførelsen af indsat på dambrugsområdet skal ske gennem miljøgodkendelse og påbud, jf. kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser, særligt ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen. 

Det bemærkes, at samtidighedsreglen, hvad angår miljøgodkendelse og vandindvindingstilladelse, er suspenderet for bestående dambrug, der endnu ikke har en samlet miljøgodkendelse, og som ønsker at forblive på foderkvoteregulering (dvs. at de ikke ønsker at overgå til udleder­kontrol). Reglen er indtil videre suspenderet indtil 2014.

I forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse inddrages offentligheden i overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens kapitel 10. Ved påbud om at reducere miljøbelastningen sker inddragelsen af offentligheden i overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1-3.