Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Resumé af de statslige vandplaner

Statens Vandplaner skal sikre, at søer, vandløb, grundvand og kystvande som udgangspunkt opfylder miljømålet "god tilstand", inden udgangen af 2015. Planerne skal også forebygge, at der sker forringelser af tilstanden for vandområderne.

Tønder Kommune er omfattet af hovedvandopland 10.1 "Vadehavet" og hovedvandopland 4.1 "Vidå-Kruså". Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor kommunens fysiske planlægning, og administration i relation til konkrete sager.

Med vandplanerne er der fastsat miljømål for 940 km vandløb i kommunen. I 311 km er målene ikke opfyldt og tilstandsklassen er ukendt i yderligere 52 km. I denne planperiode skal der ske fjernelse af spærringer, genåbning af rørlagte strækninger og restaurering af vandløb. Indsatserne omfatter endvidere bedre rensning af spildevandet på mange ejendomme i det åbne land, og forbedringer på renseanlæg.

Vandplanerne fastsætter ikke specifikke indsatser for grundvand, kystvande og søer i Tønder Kommune i denne planperiode

I næste planperiode (2016-2021) afløses vandplanerne af nye vandområdeplaner, hvor der kan være nye indsatser for vandmiljøet. Det er muligt, via Naturstyrelsens hjemmeside, at hente informationer om vandplanernes indsatser på et mere detaljeret niveau.

 

 

 

 

Links

Naturstyrelsen.dk (se vandplanerne)