Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Prioritering af indsatserne i Tønder Kommune

   

Kriterier

I Tønder Kommune er det besluttet, at prioritere indsatserne med udgangspunkt i følgende kriterier:

Spildevandsindsatsen:

  • Rensning af spildevand i det åbne land iværksættes straks, og efter prioriteringen i kommunens spildevandsplan. Tilsvarende for forbedringer på renseanlæg og overløbsbyg-værker.

Vandløbsindsatsen:

  • Alle vandløbsindsatser (restaurering, åbning af rørlægning og fjernelse af spærringer) prioriteres ligeværdigt.

Tidsrækkefølge

Selve indsatserne planlægges gennemført i følgende overordnede rækkefølge:

Indsats Årstal Omfang
Spildevandsrensning i det åbne land. 30.oktober 2016 Ca. 200 ejendomme/år
Forbedring på renseanlæg og regnbetingede udløb. 2015, 2016 ...2022 3 renseanlæg og 2 regnbetingede udløb
Fjernelse af spærringer forventes gennemført i 2015 11 stk.
Restaurering i vandløb gennemført i 2011 300 m
Åbne rørlagte strækninger 22. december 2015 100 m

Iværksættelse

Indsatserne skal være gennemført senest den 22. december 2015. På spildevandssiden er indsatsen blevet udskudt et år, pga. vandplanernes forsinkelse. Indsatsen skal således være gennemført den 30. oktober 2016. Vi har kortlagt de fleste af de ejendomme, som er omfattet af vandplanen og der er ca. dobbelt så mange som skal have forbedret spildevandsrensningen end forudsat i vandplanen. Tønder Kommune gennemfører derfor indsatsen med 5 påbud/1000 indbyggere som angivet i Vandplanen for de kommuner, der har nyere opgørelser. De to renseanlæg er planlagt nedlagt i henholdsvis 2018 og 2022.Det vil fremgå, af et fremtidigt tillæg til spildevandsplanen, hvornår de regnbetingede udløb vil blive lukket.

Der er foretaget en forundersøgelse af oprindelig 11 udpegede spærringer i vandplanen, her blev i alt 5 projekter vurderet egnet til gennemførsel af Naturstyrelsen. De fem projekter forventes alle afsluttet inden udgangen af 2015. Den i vandplanen planlagte restaurering af 300 m vandløbstrækning er foretaget i 2011. Derudover er åbning af 100m rørlagt vandløb i en forundersøgelse vurderet som ikke omkostningseffektiv, der er søgt om undtagelse for gennemførelse af denne indsats.

Koordinering med nabokommuner

Med hensyn til både vandløbs - og spildevandsindsatsen er der ikke fundet baggrund for at samordne indsatsen. Der er ikke fastsat indsatser på renseanlæg eller regnbetingede udledninger, som påvirker nedstrøms beliggende kommuner.

Indsatsen i forhold til spildevand fra enkelt ejendomme bliver ikke koordineret med nabo kommunerne. Opgavens omfang betyder, at hver kommune må have størst mulig frihed til at tilrettelægge gennemførelsen af indsatsen.

I forhold til vandløbsindsatsen er der tale om forholdsvis få vandløb og vandløbsstrækninger, der berører flere kommuner. Tønder Kommune har aftalt, at tilpasse prioriteringen af indsatsen i de aktuelle vandløb efter nabokommunens prioritering.