Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Spildevandsindsatsen

I nogle vandløb er der en dårlig vandkvalitet, fordi der bliver udledt dårligt renset spildevand. Det giver dårlige livsbetingelser for vandløbets dyr og planter.

Spildevandsindsatsen omfatter forbedret rensning af spildevand fra enkeltejendomme i det åbne land og forbedret rensning/lukning på/af 3 renseanlæg og 2 regnbetingede udløb.

I Tønder Kommunes spildevandsplan for perioden 2013-2017 er der indholdt indsatser der forbedrer miljøkvaliteten i de vandløb, der er udpeget i vandplanen. Fremdriften for nedlæggelse og forbedringer af renseanlæg og overløbsbygværker vil følge vandplanens angivelser ligesom der vil være indsatser, der forbedrer rensningen af spildevandet i det åbne land, så miljømålene i vandløbene vil opnås.

Spildevandsindsatsen bliver finansieret af den enkelte borger, der skal afholde de udgifter, der følger af en kloaktilslutning eller forbedringer på eget spildevandsanlæg.

Renseanlæg og regnbetingede udledninger

I Vandplanen er der peget på en række renseanlæg, der forudsættes lukket eller skal have forbedret rensningen inden 2015. I spildevandsplanen er det forudsat, at der skal ske lukninger af renseanlæg, idet der arbejdes frem mod en centralisering af spildevandsrensningen på 3-4 renseanlæg indenfor en årrække (på nuværende tids-punkt er der 19 offentlige renseanlæg).

For de vandløb, hvor der er udledning fra renseanlæg eller overløbsbygværker, vil der blive foretaget en vurdering, og årsagerne til den manglende målopfyldelse vil blive fjernet så vidt muligt i første planperiode. I forhold de regnbetingede udløb er der peget på fem udløb i Vandplanen. To af disse er nedlagt på nuværende tidspunkt. For de øvrige tre udpegede bygværker kræves en præcis opgørelse af de udledte mængder, så påvirkningen af vandløbene kan fastslås.

Inden renseanlæg og overløbsbygværker bliver nedlagt vil der, som oftest, ske en separat-kloakering i byerne og dermed vil udledningen af dårligt renset spildevand blive mindre allerede inden spildevandsanlæggene lukkes. Det er vurderet, at disse forberedende foranstaltninger, eventuelt sammen med andre af vandplanens indsatser, vil medføre, at miljøkvaliteten i vandløbet forbedres markant, før renseanlægget lukkes helt ned.

Fremgangsmåden ved lukning og renovering af renseanlæg og overløbsbygværker kan kort beskrives således:

 • I en spildevandsplan er det besluttet, at området skal separatkloakeres
 • Der kan gøres indsigelser mod en spildevandsplan
 • Borgerne vil blive informeret undervejs når der skal ske ændringer, som påvirker deres ejendom, enten ved informationsmøder eller ved annoncering mv.
 • Der udsendes varsel om påbud og påbud til de enkelte borgere om at ændre spildevandsinstallationerne på deres ejendom.
 • Der kan ikke klages over et påbud
 • Overløbsbygværk eller renseanlæg lukkes, hvis det er formålet med planen.

Enkeltejendomme i det åbne land

Indsatsen i forhold til udledning fra enkeltejendomme kan omfatte i størrelsesordenen 800 ejendomme. Ifølge vandplanen er der registreret 344 ejendomme med udledning, baseret på gamle BBR registreringer. I den nuværende spildevands plan er det planlagt, at kloakere ca. 140 af de ejendomme, som er omfattet af vandplanens krav om bedre rensning af spildevandet. Resten af ejendommene er blevet kortlagt, for at fastlægge den aktuelle form for spildevandsrensning. Kortlægningen viste at ca. 400 ejendomme ikke har tilstrækkelig rensning og ca. 275 opfylder krav om rensning. Det betyder at i alt ca. 540 ejendomme skal have en ændring af spildevandforholdene. Tallene på antal ejendomme passer ikke helt, da der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen, hvor der vil ske en nærmere analyse af de fremkomne tal og registreringer.

Indsatsen for at få forbedret spildevandsrensningen vil dels ske ved kloakering og dels ved etablering af private renseanlæg på hver ejendom. I spildevandsplanen er der foretaget en prioritering af ejendommene, og der vil blive meddelt i størrelsesordenen 200 påbud om året. Et påbud vil være enten om kloakering eller forbedring af spildevandsrensningen på ejendommen.

Fremgangsmåden for at forbedre spildevandsrensningen i det åbne land:

 • I spildevandsplan fastlægges, hvilke ejendomme, der skal kloakeres og hvilke der skal have forbedret spildevandsrensningen på eget anlæg og en tidsfølge for, hvornår indsatsen skal foregå i de enkelte områder.
 • Der kan gøres indsigelser mod spildevandsplanen
 • Borgerne vil blive informeret undervejs når der skal ske ændringer, som påvirker deres ejendom enten ved informationsmøder eller breve, annoncering mv.
 • I områder, hvor der skal kloakeres vil borgerne får et varsel om påbud og påbud efter miljøbeskyttelseslovens regler når spildevandsledninger er ført frem til grunden
 • Hvis der er udledning udsendes varsel om påbud og påbud om forbedret rensnings efter miljøbeskyttelseslovens regler
 • Der kan ikke klages over et påbuddet.
 

Se kort

Figur 5 - Indsatser på renseanlæg og regnbetingede udløb.

 

Figur 6 - Spildevandsindsats i det åbne land.