Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Miljømålene

Vandplanen arbejder med to grupper af vandforekomster: "Naturlige" og "Kunstige eller stærkt modificerede". Det overordnede mål er, at tilstanden for de to grupper skal være henholdsvis "god tilstand" for de "Naturlige" og "Godt potentiale" for der "Kunstige eller stærkt modificerede" i år 2015. Vandplanerne har imidlertid udskudt tidsfristen for målopfyldelse for en række vandområder, så der først skal gennemføres forbedrende indsatser i næste planperiode. Baggrunden for udskydelsen er nøje beskrevet i vandplanerne.

Miljøtilstanden i vandløbene bliver bedømt ved hjælp af faunaklasser fra Dansk Vandløbs Fauna Indeks – DVFI. Indekset er udtryk for, hvor mange vandløbsdyr og -insekter, der kan findes i vandløbet. Jo højere indeks, desto bedre kvalitet er der i vandløbet.

Hvis et vandløb skal opfylde målsætningen, skal der, i normale vandløb, være en faunaklasse 5 eller 6 efter Dansk Vandløbs Fauna Indeks. For nogle vandløb er det dog tilstrækkeligt med klasse 4. Hvis vandløbet allerede har en bedre tilstand end "God", betegnes den som "Høj", svarende til faunaklasse 7, og tilstanden må ikke forringes.

Miljømålene for vandløb i Tønder Kommune kan ses i figur 3.

Vandløb Miljømål udtrykt som
økologisk tilstand
Miljømål udtrykt som faunaklasse
Normale Høj tilstand 7
God tilstand 6
5
’Blødbund’ God tilstand kan ikke udtrykkes som faunaklasse
Stærkt modificerede Godt potentiale 5
Kunstige Godt potentiale 6
5
4

Figur 2 - Miljømål udtrykt ved økologisk tilstand og ved DVFI faunaklasse.

Ud over de konkrete miljømål fastsætter vandplanerne en lang række generelle retningslinjer, der er bindende, når staten, regionerne og kommunerne udøver almindelig administration på vandområdet. Retningslinjerne omfatter alle typer vandområder, og kan ses i vandplanernes kapitel 1.4 om retningslinjer.

 

Links

Naturstyrelsen.dk (se vandplanerne)

 

Se kort

Figur 3 - Miljømål for vandløb i Tønder Kommune.