Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Kommunale handleplaner og indsatser

   

Vandplanerne skal følges op af kommunale handleplaner. Med handleplanen skal kommunen redegøre for, hvordan vandplanerne og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret, og målsætningerne dermed blive opfyldt. Kommunen har ansvar for, at statens vandplaner bliver ført ud i livet via den kommunale vandhandleplan.

I implementeringen af Vandrammedirektivet, har staten det overordnede ansvar overfor EU-kommissionen for, at direktivet bliver overholdt. Kommunerne har ansvar for, at de dele af vandplanerne, der er relevante for den enkelte kommune, bliver realiseret ved udarbejdelse af vandhandleplaner.

Vandplanerne fastsætter bestemte indsatskrav, der skal sikre at målene bliver nået, og Staten anbefaler særlige virkemidler, der skal bruges ved indsatserne. Virkemidlerne er samlet i et virkemiddelkatalog4. For hvert enkelt virkemiddel er der udarbejdet cost-benefit-analyser, og kataloget beskriver forudsætninger, effekt, økonomi og gennemførelse af virkemidlet.

Hvis Tønder Kommune vil bruge andre virkemidler end dem, der er anbefalet i virkemiddelkataloget, skal kommunen sandsynliggøre, at det alternative virkemiddel er ligeså miljøeffektivt og dokumentere, at det er lige så omkostningseffektivt, som det virkemiddel, der er anbefalet i Statens virkemiddelkatalog. Denne handleplan indeholder udelukkende virkemidler fra Statens katalog.

 


 

Fodnoter

4) Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer for overfladevand, grundvand, sø- og vandløbsrestaurering, spildevand, regnvand og dambrug. Miljøministeriet. Udateret.