Vandhandleplan for Tønder Kommune

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

   

Indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandsressourcen er fastlagt i Vandforsyningsloven. Det betyder, at vandplanernes indsatsprogram ikke berører kommunernes opgaver i medfør af vandforsyningsloven mht. udarbejdelse af indsatsplaner til sikring af drikkevandsinteresser.

For de områder i vandplanen, som er udpeget som indsatsområder skal Kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan. Det omfatter alle områder med særlig drikkevandsinteres-ser (OSD) og eksisterende indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fastlægger det nødvendige indsatsbehov for at beskytte såvel den nuværende som den fremtidige vandindvinding.

Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, som er fastlagt i statens kortlægning, og indsatsplanerne skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

Vandplanen fastsætter ikke yderligere indsatser for grundvandet i denne planperiode ud over de ovennævnte indsatsplaner.