Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Velkommen til!

Nærværende vandhandhandleplan indholder en beskrivelse af Struer Kommunes plan for realisering af indsatsprogrammet i de statslige vandplaner. Struer Kommune er omfattet af hovedoplandsplanerne 1.2 Limfjorden og 1.4 Nissum Fjord.

De statslige vandplaner kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Vandplanen skal sikre at alt overfladevand, vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster I udgangspunktet opfylder miljømålet “god tilstand” inden udgangen af 2015 eller senest I 2027 vedudgangen af 3. Planperiode.

Vandplanerne er opdelt I tre planperioder 2010-15, 2016-21 og 2021-27. Denne handleplan omhandler indsatserne for 1. Planperiode til og med 2015. De statslige vandplaner erstatter regionplanernes(landsplandirektivernes) retningslinier på vandområdet.

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænserne. I Struers tilfælde deles interesser med Holstebro og Lemvig kommuner. Der er derfor indgået samarbejde med de to kommuner om udarbejdelse af handplanen.

Forslaget til vandhandleplanen for Struer Kommune var oprindeligt vedtaget af Byrådet den 29. maj 2012. Vandplanerne blev herefter erklæret ugyldige, hvorefter der er sket en række ændringer. Staten offentliggjorde deres endelige vandplaner i oktober 2014, hvorefter kommunerne har et år til at udarbejde vandhandleplaner. Struer Kommunes vandhandleplan har atter været i offentlig høring frem til den 25. juni 2015 og er genvedtaget i Byrådet XX september 2015.

Fremlæggelsen sker på Struer Kommunes hjemmeside hvor der vil være link til vandhandleplanens egen hjemmside.

Bemærkninger og indsigelser skal sendes til :

Struer Kommune

Teknisk Forvaltning

Natur og Miljø

Østergade 11

7600 Struer

eller pr. Mail til: teknisk@struer.dk

Læsevejledning:

Vandhandleplanens hjemmside er opdelt i hovedafsnittene Om planen, Baggrund, Mulige indsatser, Prioriteringskriterier for indsatser, Indsatsområder og Øvrige planlægning. Hertil kommer underafsnit der uddyber emnerne.

Kortene der viser indsaserne er active således at der zoomes ind/ud på detaljer, ligesom de forskellige indsatslag kan klikkes på/af i krydset i kortets højre hjørne.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere