Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Øvrige indsatser i kommunen

Handlingsplaner for klimatilpasning

Kommunerne skal indenfor 2 år udarbejde handlingsplaner for klimatilpasning, hvor kommunerne forventes at beskrive deres samlede klimatilpasningsinitiativer. Her vil input fra de kommunale vandhandleplaner også indgå.

Risikostyringsplaner

I forhold til implementering af oversvømmelsesdirektivet skal der udarbejdes risikostyringsplaner i kommunerne. Nogle kommuner har allerede lavet strategier eller planer der omhandler oversvømmelser og forebyggelse af disse. Risikostyringsplaner indgår ikke som en del af vandhandleplanen i denne planperiode.

Badevandsprofiler og badevandskvalitet

For at være sikker på, at kravene til badevandskvaliteten er opfyldt, undersøger kommunen badevandet med jævne mellemrum gennem hele badesæsonen. http://www.struer.dk/webtop/site.aspx?p=12327                                                                               

Som noget nyt skal alle badestrande i EU have en badevandsprofil. Struer Kommune har udarbejdet badevandsprofiler, disse kan ses på http://www.struer.dk/webtop/site.aspx?p=19737
Der er i badesæsonen 2010 lavet en feltgennemgang af kommunens strande, og der er udarbejdet baggrundsrapporter for badevandsprofilerne. I løbet af 2012 kommer der til at være et skilt med profilen på alle kommunens badestrande.

Hver profil indeholder blandt andet:

  • Oversigtskort
  • Klassifikation
  • Strandens fysiske forhold
  • Strandens geografiske forhold
  • Strandens hydrologiske forhold
  • Kilder til fækal forurening
  • Risikovurdering for cyanobakterier og fytoplankton
  • Risikovurdering for makroalger
  • Andre forureningsrisici

Regionplan 2005

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Nogle retningslinjer fra disse regionplaner er ikke inkluderet i vandplanerne.

De tidligere regionplanretningslinjer (ophøjet til landsplandirektiver), vil blive gennemgået, med det sigte om der mangler retningslinjer bla. på grundvandsområdet, der ikke er medtaget i statens vandplan og derfor i stedet skal medtages i kommuneplanen. Arbejdet vil blive udført som en del af revisionsarbejdet til kommuneplanen.


Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU’s landbrugspolitik. Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne.

Husdyrgodkendelser

De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven.
Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Se også Miljøstyrelsens nyhedsbrev af 22. december 2011.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere