Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Spildevandsplanen

Vandforsyningsplanen og Spildevandsplanen

Vandforsyningsplaner og spildevandsplaner fortæller om kommunens strategi for en længerevarende periode inden for vandforsynings- og spildevandsområdet. Ved hjælp af vandforsyningsplanen angiver kommunalbestyrelsen rammerne for, hvordan den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. Med spildevandsplanen angiver kommunalbestyrelsen rammerne for, hvordan rensning af spildevand prioriteres i den kommende planperiode.

Spildevandsplanen

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen.

Spildevandsplanen fastlægger rammerne for, hvordan Struer Kommune og kloakforsyningen (Struer Forsyning Spildevand A/S) skal håndtere spildevand i kommunen. Planen beskriver, hvilke aktiviteter der skal iværksættes og udstikker en tidsplan for arbejdet. Spildevandsplanen angiver hvilke områder der er kloakeret og hvilke der planlægges kloakeret og spildevandsplanen danner grundlaget for at kunne meddele ejendomme i det åbne land påbud om forbedret spildevandsrensning. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplaner, vandhandleplaner mv.

På spildevandsområdet omfatter nærværende vandhandleplan - i første planperiode (2010-2015) - en indsats overfor ejendomme i det åbne land, et arbejde der allerede i gang. Der er sket en opdatering af indsatsen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land, som er indarbejdet i Struer Kommunes Spildevandsplan 2015-2018 (se også afsnittet om indsatser).

Struer Kommunes Spildevandsplan 2015-2018 er i overensstemmelse med retningslinjer i Vandplanerne.