Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Relation til Natura 2000-handleplan

Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-handleplanerne. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner” (BEK nr 1219 af 15/12/2011). Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner” fremgår:

”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000- handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem.”

Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder.

Af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” (BEK nr 1117 af 25/11/2011) fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”:  

”§ 7. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med de kommunale handleplaner til udmøntning af den statslige vandplan realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.”

Det er et lovhjemlet krav til samspil ml. Natura 2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan mhp. at realisere Natura 2000-planen – hvad angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Struer Kommune er handleplanmyndighed for Natura 2000-område nr. 62 Venø og Venø Sund og for dele af Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Der udarbejdes en Natura 2000-handleplan for hvert område, hvor planernes indsats skal koordineres med vandhandleplanens indsats for Limfjorden.

Den koordinerende indsats er udtrykt ved at vandhandleplanen generelt understøtter de relevante naturtyper i samspil med Natura 2000-handleplanen. Vandhandleplanens indsatsprogram vil generelt forbedre den eksisterende vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande. Forbedringen sker ved reduktion i tilførslen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt stedvis sikring af en mere naturlig hydrologi i ådale. Indsatser, der reducerer næringsstoftabet til Limfjorden vil have en positiv effekt på tilstanden i  Natura 2000-områderne og opnåelse af gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er direkte afhængige af vand, eksempelvis sø-typerne og de marine naturtyper samt arter som f.eks. gæs og ænder.

Der er således gode muligheder for at opnå synergieffekter, men i enkelte tilfælde kan der opstå konflikt mellem vandhandleplanens indsatser og hensynet til Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper. Eksempelvis vil ændret vedligeholdelse af vandløb kunne resultere i vandstandsændringer, der kan medføre at habitatnaturtyper, som eksempelvis rigkær, ikke længere kan afgræsses. I sådanne tilfælde skal der foretages en konsekvensvurdering i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og vandindsatsen vil således kun kunne gennemføres såfremt det på grundlag af bedste faglige viden dokumenteres, at aktiviteten ikke vil skade bevaringsmålsætningen for området.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere