Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Kommunalbestyrelsen skal for områder udpeget som indsatsområder i vandplanen og som er detaljeret kortlagt, vedtage en indsatsplan jf. § 13 i vandforsyningsloven og § 2 i bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner. Dette omfatter alle områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder) og enkelte indvindingsoplande til almene vandværker i områder, der ikke er udlagt til OSD. Kommunalbestyrelsen skal følge den prioritering, der er fastlagt i statens kortlægning. Indsatsplanerne udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.

I Vandplanen lægges der op til at forbedring og beskyttelse af grundvandet med hensyn til grundvandskvaliteten varetages af de kommunale grundvandsindsatsplaner. En Indsatsplan lægger rammerne for de tiltag, som skal sikre grundvandet fremover Indsatsplanen skal angive hvilke indsatser/virkemidler der er nødvendige for at bevare en god grundvandskvalitet.

Struer Kommune har pt. tre endelig indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse som gælder for Thyholm Private Fælles Vandværk, Jegindø Vandværk og Venø Vandværk. Derudover har Holstebro Kommune vedtaget 2 indsatsplaner for Holstebro Vandværk og Frøjk Vandværk, der strækker sig ind over kommunegrænsen.

Struer Kommune er i gang med at færdiggøre indsatsplanerne for henholdsvis Kobbelhøje Vandværk, Bremdal Vandværk og Humlum Vandværk, se kortet nederst.

Indsatsplaner skal behandles i kommunens grundvandsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes af kommunal bestyrelsen i de kommuner som en indsatsplan omfatter.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere