Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Restaurering af vandløb

Ca. 1,3 km vandløb skal restaureres.  Det er først og fremmest vandløb med dårlig fysisk tilstand. Det drejer sig om tre strækninger ved Bredkær bæk, Bæk vest for Ølby  og Hjerm bæk. Se kortet nederst samt listen på i bilag 1.

Forbedringer af de fysiske forhold i vandløbet, f.eks. ved udlægning af sten/grus, beplantning af brinker med træer, evt. genslyngninger af vandløbet mv.

Der forventes en reduktion af fosfortransporten ved mindre brinkerosion mv. Ved genslyngninger forventes en øget kvælstofomsætning i vandløbet. Den ændrede vandløbsvedligeholdelse kan desuden medvirke til, at vandløbet kan udvikle sig mere naturligt med henblik på at forbedre levesteder for dyr og planter

Restaureringstiltagene vurderes så det passer til de enkelte strækninger og de virkemidler der er til rådighed.

Restaurering af vandløb


Økonomi.

Økonomien er meget variabel for enkeltstrækninger. Som vejledende overslag over udgifter til an- læg og projektering kan anvendes nedenstående tabel - kr. pr. km:

 Ref.: Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar 2010. By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere