Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Kvælstof-vådområder

Som følge af  Grøn vækst aftalen mellem KL og Miljøministeriet skal der i perioden  frem til 2015 etableres vådområder mv. for en kvælstofreduktion på 9000 t på landsplan, og indsatsen er igangsat inden vandplanens endelige godkendelse.

Indsatsen for vådområder koordineres af Vandoplandsstyregrupper(VOS) via Vandoplandsplaner(VOP). Struer er omfattet af VOPen for Limfjordoplandet og Nissum Fjord oplandet.  Indenfor hvert hovedvandopland skal der fjernes en hvis mængde kvælstof ved etablering af vådområder. Fordelingen foretages af de fælleskommunale VOSer og udmøntes i en prioriteringsliste med kort. Se kortet med planlagte vådområder for Limfjordsoplandet her.

Der er ikke indtil videre udpeget vådområdeprojekter i Struer kommunes opland til Nissum Fjord.

Kvælstof reduktionerne er opgjort til 414 tons N/år(op til 3676 ha) for Limfjordsoplandet og 40 tons N/år (op til 352 ha) for Nissum Fjord oplandet.

Formålet er primært at reducere kvælstofudvaskningen til specifikke indre farvand samt give en rigere natur der, hvor de etableres. Det sker ved at sætte lavbundsarealer under vand, enten som våde enge eller regulære søer.

I Struer kommune er der indtil videre udpeget tre mulige vådområdeprojekter med en samlet kvælstofreduktion på  22 - 37 ton/år.

Beskrivelse af de tre områder:

Bjørndal Kær(Lyster kær):

Er en ca. 6 ha. stor ådal beliggende i den nederste del af Bjørndal kær. Se kortet nederst. Oplandet er på ca. 517 ha. 

Området forventes etableret med våde enge samt permanent søflade. Der forventes en samlet N-reduktion på ca. 1,5 t/år.

Forundersøgelser gennemført i 2011. Endelig projektansøgning i 2012.

Serup Kær:

Er en ca. 52 ha. stor ådal beliggende i Serup å´s gamle ådal. Se kortet nederst. Oplandet er på ca. 847 ha. 

Området forventes etableret med våde enge samt permanente søflader. Der forventes en samlet N-reduktion på ca. 6,1 t/år.

Forundersøgelser gennemført i 2011. Endelig projektansøgning i 2012.

Resen Kær:

Er en ca.122 ha. stor ådal omkring den nederste del af Resen Å. Se kortet nederst. Oplandet er på ca.1875 ha. 

Området forventes etableret med våde enge samt evt. permanente søflader. Der forventes en samlet N-reduktion på 15-30 t/år.afhængig af hvilken projektmodel der vælges.

Forundersøgelser forventes startet op i juni 2012.

Igangværende vådområdeprojekter i Struer Kommune.

Økonomi.

Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i Landdistrikts-programmet. Lodsejere har også mulighed for at søge om tilskud hos Fødevareministeriet til private projekter. I aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet er fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Indsatsen er igangsat  i 2010.

Gennemførelsen af disse projekter foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere