Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Frilægning af vandløb.

Frilægning af rørlagte vandløb tilfører vandløbssystemet længere vandløbsstrækninger samtidig med at en spærring fjernes og der skabes kontinuitet i vandløbet. Formålet er at skabe fri passage for fisk og smådyr, samtidig med at næringsstofomsætning i vandløbet kan øges.

Der findes en lang række rørlagte vandløbsstrækninger i Struer kommune, hvoraf nogle er bedømt som særligt kritiske spærringer for vandløbsfaunaen.I alt 2,8 km vandløb fordelt på 5 strækninger skal åbnes i løbet af planperioden.

Det drejer sig om rørlægninger i Hummelmose å, Hjerm bæk, Vasens bæk, Fælledkær bæk og Serup å. Se kortet nederst samt listen i bilag 1.

Den længste samlede strækning er rørlægningen fra Hummelmosen til Kongsgård ca. 2,2 km.

Selve Hummelmose er i dag drænet, men er i kommuneplanen udlagt som potentielt vådområde med henblik på naturgenopretning eller som næringsstofreducerende vådområde.

Det tilstræbes at de hydrologiske og naturmæssige planer for mosen indtænkes i f. m. åbning af det rørlagte vandløb nedstrøms.

Ved Serup å findes en ca. 30 m lang rørlægning ved udløbet til Limfjorden. Optagning af denne strækning er ikke helt uproblematisk idet rørlægningen samtidig virker som en slags kystsikring. Desuden kan dannelsen af en strandvold foran det åbne udløb forårsage store opstuvninger af vandet i baglandet.

Såfremt det allerede forundersøgte vådområdeprojekt i Serup kær realiseres kan disse problemer sandsynligvis løses i forbindelse hermed.

De to sidste frilægninger sker i områder med dyrkede marker og virker teknisk set forholdsvis fremkommelige.

Økonomi.

Der er anlægsomkostninger i form af gravearbejde og udlægning af grus.

Udgiften til anlægsomkostninger vil afhænge af vandløbets størrelse. For større vandløb vil udgiften være bestemt af markedsprisen for jordarbejder, mens den for mindre vandløb er påvirket af logistik og lokale forhold, eksempelvis terræn.

Som vejledende overslag over udgifter til anlæg og projektering kan for de tre vandløbstyper sættes til (kr. pr. km):

Ref.: Virkemiddelkatalog. Til brug for vandplanindsatsprogrammer. Version 03 januar 2010. By- og Landskabsstyrelsen - Miljøministeriet.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere