Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Fosfor-vådområder

Etablering af P-ådale er en del af vandplanens indsats der blev aftalt i den såkaldte Grøn vækst pakke, og igangsat inden vandplanens endelige godkendelse. Formålet er primært at reducere fosfortilførslen til søer.                                                                  

Som følge af  Grøn vækst aftalen mellem KL og Miljøministeriet skal der i perioden  frem til 2015 findes en reduktion på ca. 30 t P/år på landsplan.

Indsatsen for vådområder koordineres af Vandoplandsstyregrupper(VOS) via Vandoplandsplaner(VOP). Struer er omfattet af VOPen for Limfjordoplandet og Nissum Fjord oplandet.  Indenfor hvert hovedvandopland skal der fjernes en hvis mængde fosfor ved etablering af vådområder. Fordelingen foretages af de fælleskommunale VOSer og udmøntes i en prioriteringsliste med kort. Se kortet med planlagte fosfor-vådområder for Limfjordsoplandet her.

Der er ikke indtil videre udpeget fosfor ådalsprojekter i Struer kommunes opland til Nissum Fjord.

Fosfor reduktionerne er opgjort til 8,6 tons P/år(431 ha) for Limfjordsoplandet og 0,3 tons P/år (14,7 ha) for Nissum Fjord oplandet. P-ådalene udlægges i oplandet til målsatte søerne hvor en reduktion i tilførslen af fosfor antages at kunne forbedre søens miljøtilstand.

P-ådale er arealer, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og dermed de søer der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i søerne. I vandplanerne er etablering af fosfor-vådområder rettet primært mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. Etableringen sker derfor kun opstrøms specifikke søer.

I Struer kommune er der i vandplanen udpeget et søopland hvor tilførslen af fosfor skal reduceres.

Der skal i oplandet til Kallerup kær findes P-ådale på ca. 13 ha. med en samlet årlig reduktion på ca. 350 kg P/år.

Kallerup kær oplandet er på ca. 698 ha. og gennemskæres af Barslev bæk med et hovedløb fra NØ og et tilløb fra NV.

Projektområdet er området omkring de nederste 1800m af bækken. Se kortet nederst

Fosforreduktionen forventes at blive omkring 350 kgP/år.  Der er desuden foreslået supplerende rduktionstiltag såfremt forundersøgelserne viser at P-ådalene ikke er tilstrækkelige.

Forundersøgelserne forventes igangsat i 2014.

 

Foreslåede fosfor ådal projekter i Struer kommune, markeret med rødt.

Økonomi.

Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i Landdistrikts-programmet.

Gennemførelsen af disse projekter, foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere