Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Fjernelse af spærringer - sikring af kontinuitet

Spærringer i vandløb fjernes for at skabe fri fauna passage i vandløbssystemerne. Dette vil medvirke til at sikre en bedre økologisk tilstand, især for fisk, da visse fiskearter helt kan mangle i vandløb fordi de ikke kan passere spærringerne.

På grund af spærringernes meget varierende karakter, vil fremgangsmåden ved fjernelse være varierende. Fjernelsen af spærringen kan ske enten ved at fjerne selve opstemningen, der giver anledning til spærringen eller ved at lave en faunapassage forbi spærringen. Dette vil afhænge af de konkrete forhold.

Der skal ske en indsats for 37 spærringer i kommunen. Heraf er de fleste mindre rørstyrt o.l. som betegnes mindre alvorlige, mens de to spærringer ved dambrugene i Bredkær bæk findes alvorlige. Se kortet nederst og listen i bilag 2.

Indsatserne vurderes konkret, efter hvilke tiltag der er nødvendige, for at opnå den ønskede miljøtilstand.

Økonomi.

I forbindelse med fjernelse af spærringer vil der være udgifter til projektering, anlæg og erstatninger for arealafståelse, nedgang i handelsværdi og evt. ulemper.

Omkostningerne ved fjernelse af spærringer vil variere en del afhængig af det enkelte projekts beskaffenhed.

Lokale erfaringer anslår priser fra kr. 10.000 for de mere enkle hvor der udlægges grus /sten o.l. til kr. 200.000 eller mere ved f.eks. dambrug med større faldhøjde.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere