Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Indsatsområder

Implementeringen af vandplanernes indsatsprogram betyder, at der skal ske nye tiltag på et eller flere af indsatsområderne.

Indsatsernes virkemidler kan opdeles i to kategorier, de generelle og de målrettede virkemidler.

De generelle virkemidler består bl.a. indførelsen af 10 m randzoner omkring vandløb og søer, efterafgrøder i stedet for vintergrønne marker, ændringer i landbrugets normsystemer, forbud mod pløjning af fodergræsmarker i visse perioder samt forbud mod visse former for  jordbearbejdning  i efteråret.

Det forventes at virkningen af de generelle virkemidler vil udgøre en stor del af indsatsen til sikring af målopfyldelsen for overfladevand og grundvand. Det er staten der vedtager de lovændringer der skal til for at gennemføre de generelle indsatser.

De målrettede indsatser supplerer de generelle og er for Struer kommunes vedkommende beskrevet i denne handleplan.

De virkemidler der er taget brug er nærmere beskrevet i de enkelte afsnit herunder og i kap 5.  Det drejer sig om ændret vedligeholdelse af vandløb, restaureringer, fjernelse af spærringer, frilægning af rørlagte vandløb mv.

Desuden er kommunen i samarbejde med de øvrige oplandskommuner i gang med at undersøge mulighederne for etablering af tre kvælstofreducerende vådområder samt et område til fosfor fjernelse.

Det er endnu ved handleplanens offentliggørelse uafklaret, hvordan finansieringen på vandløbsområdet skal ske, men Struer Kommune forventer at påbegynde indsatsen så snart finansieringen er til rådighed

Nedenfor er beskrevet indsatserne indenfor de enkelte vandområder og indsatskategorier som skal foretages i 1. Planperiode frem til 2015. Der henvises også til afsnittet om Mulige indsatser for en samlet oversigt over indsatser.

 

Lovgivning

● Vandløbsregulering og -restaurering er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projektet forudsætter tilladelse efter jf. § 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering og som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 1436 af 11/12/2007).

● Vandløbsregulativer

Hvis vandplanerne foreskriver, at vedligeholdelserne ændres, kan det betyde, at vandløbsregulativerne skal revideres, hvis ændringerne rækker ud over det eksisterende regulativ. Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt, skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. 

Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndighederne og lodsejerne, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet.

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger.

Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke uden dispensation fra Naturbeskyttelsesloven må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere