Vandhandleplan for Struer Kommune

 

Grundvand

I Struer Kommune er der givet tilladelse til at indvinde ca. 8,5 mio. m3 grundvand om året til vandforsyning og erhvervsformål. Der indvindes grundvand til markvanding fra ca. 75 anlæg, hvor et anlæg kan have flere boringer tilknyttet. I Struer Kommune indvindes der grundvand til drikkevandsformål fra 13 vandforsyningsselskaber fordelt på 15 vandværker. Struer Forsyning Vand A/S er den største indvinder af grundvand til drikkevandsformål i kommunen, de dækker ca. 60 % af drikkevandet i kommunen. Den resterende del af drikkevandet indvindes fra private vandværker.

Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding og dambrug udgør godt 70 % af den samlede tilladte indvindingsmængde i kommunen.

 

Figuren viser den procentvise fordeling af vandindvindingstilladelser til grundvand i Struer Kommune i 2011.

Struer Kommune forvalter grundvandsressourcen efter princippet ”rette kvalitet til rette formål”. Grundvand med drikkevandskvalitet er forbeholdt vandværkerne mens grundvand som ikke har drikkevandskvalitet er forbeholdt markvanding og anden indvinding til erhvervsformål.

Målet er, at grundvandsressourcen ikke overudnyttes, og at indvindingen ikke går ud over hensynet til naturen.

I første vandplansperiode 2010-2015 er der ikke lagt op til indsatser med hensyn til at begrænse vandindvindingen af grundvand og overfladevand i de 2 deloplande. Vandforsyningsloven skal dog forvaltes i overensstemmelse med retningslinjerne i Vandplanerne og Natura 2000-planerne.

Nye indvindingstilladelser og forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser kan ikke meddeles, hvis de strider mod Miljømålsloven samt Vand- og Natura 2000-planerne, eller hvis indvindingerne er potentielt skadelig for de dyr og planter, der er omfattet af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne og Ramsarområder.

Figuren viser indsatsområder for grundvandsbeskyttelse i Struer Kommune.

 

Blå områder: Indsatsplanen er endelig vedtaget. Lilla områder: Indsatsplanen er under udarbejdelse.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere