Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Prioriteringskriterier for indsatser

I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål.

Vandløb

På vandløbsområdet har Randers Kommune anvendt følgende prioriteringskriterier for indsatsen:

 • Samlede vandløbssystemer/Hovedvandoplande

 • Lodsejerinteresse/NGO-interesse

 • Samarbejde med nabokommuner

Det er ved prioriteringen tilstræbt at gennemføre de enkelte indsatser i en sammenhæng, således at der gennemføres tiltag i hele vandløb eller vandløbssystemer indenfor mindre geografiske områder.

I vandhandleplanen har kommunen overordnet set anvendt hovedvandoplande som prioriteringskriterie for igangsætning af arbejdet. Således er hovedparten af arbejdet i 2013 sket i oplandet til Mariager Fjord. I 2014 er hovedparten af arbejdet sket i oplandet til Limfjorden og i 2015 vil hovedparten af arbejdet ske i oplandet til Randers Fjord. Den administrative indsats er forsøgt fordelt ligeligt i perioden 2013 til 2015. I hele perioden vil der derfor være en løbende kontakt og dialog med lodsejere for udarbejdelse og gennemførelse af indsatsen.

I forbindelse med prioriteringsarbejdet har kommunen tillige taget hensyn til lodsejerinteresse og interesser fra sportsfiskerne. Kommunen har anvendt sit lokale kendskab til at sammensætte prioriteringen af arbejdet på en sådan måde, at projekter der nemt vil kunne løses/har en stor lokal opbakning er forsøgt indarbejdet først i planperioden.

Prioriteringen er foretaget i samarbejde med nabokommuner med fælles vandløbsstrækninger, således er det aftalt, hvem der varetager indsatsen og således, at indsatsen kan udføres mest omkostningseffektivt.

Prioriteringen er endvidere foretaget så den er i overensstemmelse med kommunens øvrige eksisterende planer.

Prioriteringen har ført til nedenstående realiseringsrækkefølge og tidspunkt for iværksættelse af indsatserne.

Skemaet angiver de virkemidler for vandløbsindsatsen, der er angivet i vandplanerne for de enkelte vandløb samt årstallet for indatsens begyndelse. Virkemidlerne består af: restaurering af vandløb (angivet i m), åbning af rørlagte strækninger (angivet i m) og fjernelse af spærringer. Du kan læse mere om note 5 her: http://naturstyrelsen.dk/79836

Såfremt der ved gennemførelsen af indsatserne konstateres, at en indsats ønskes fremskyndet forbeholder Randers Kommune sig ret til at ændre på realiseringsrækkefølgen. Randers kommune forbeholder sig endvidere ret til at ændre på realiseringsrækkefølgen hvis der fra statens side fremkommer ansøgningsfrister o.lign som kommune skal overholde for at få dækket sine udgifter til projekterne og som ikke er forenelig med den viste rækkefølge herover for gennemførelse af indsatserne i vandplanen.

Tilsvarende vil opståede komplikationer ved gennemførelsen af en indsats betyde, at Randers Kommune må udsætte gennemførelsen af en indsats til et efterfølgende år.

Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering

Spildevand

På spildevands området har Randers Kommune anvendt følgende prioriteringskriterier:

 • Vandplanens retningslinje om prioriteringskriterier, som angiver at følgende sideordnede prioriteringer bør følges:

  • Spildevandsindsatser i vandløb med højeste DVFI-målsætning

  • Spildevandsindsatser i søoplande

  • Spildevandsindsatser i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning

  • Spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder

 • Sammenhæng med den øvrige planlægning på spildevandsområdet

I vandplanens retningslinje 15 er der opstillet 4 kriterier, der bør anvendes ved prioritering af spildevandsindsatsen. Kriterierne medfører, at indsatsen for et regnbetinget udløb i Assentoft skiller sig ud, da udledningen sker til en ikke målsat vandløbsstrækning. Derfor prioriteres den indsats lavest.

De øvrige indsatser for regnbetingede udløb sideordnes på baggrund af vandplanens prioriteringskriterier. Derfor foretages prioriteringen i forhold til sammenhæng med den øvrige planlægning på spildevandsområdet, hvor startegien er, at områder udenfor Randers by separeres og mindre renseanlæg nedlægges jf. Randers Kommunes spildevandsplan. Plangrundlag for indsats for regnbetinget udløb i Gassum og Ålum er tilstede og er igangsat. Indsats for regnbetingede udløb i Helstrup, Hornbæk og Assentoft forventes gennemført i næste vandplanperiode med igangsættelse senest i hhv. 2016, 2017 og 2018.

Indsatsen for spildevand i det åbne land i Randers Kommune skal gennemføres i denne vandplanperiode. Indsatsen i områder, der hører under baselinindsatsen er igangsat. Det prioriteres at baselineindsatsen afsluttes først. Herefter igangsættes indsatsen i det ene nye indsatsområde mht. spildevand på landet. Der resterer 24 ejendomme. Ved nærmere undersøgelse af spildevandsforhold på ejendommene, kan antallet falde.

Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og – tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanerne, som er vist under fanen "kort", som du kan finde øverst på siden.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere