Resume af den statslige vandplan

Der skal i de kommende år på baggrund af EU’s vandrammedirektiv gennemføres en stor indsats for at forbedre vandkvaliteten i Danmark. Staten har udarbejdet de overordnede planer for at sikre rent vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Vandplanerne indeholder miljømål og nogle meget konkrete supplerende indsatsprogrammer for vandløb, søer, kystvande og grundvand og der angives en række retningslinjer for myndighedernes administration. De konkrete indsatser, som er beskrevet i statens vandplaner skal udføres i første planperiode som løber i årene 2010-2015. Statens vandplaner indeholder endvidere en redegørelse for de enkelte vandområder. Af redegørelsen fremgår det bl.a. hvilken tilstand vandområderne har i dag, og det vurderes hvilken tilstand de forventes at have ved planperiodens udløb i 2015. I denne vurdering er effekten af gældende lovgivning samt eksisterende statslig og kommunal planlægning indregnet. Dette niveau betegnes ”baseline”. Med angivelsen af den forventede tilstand i 2015 vurderes det derefter i planerne, hvilke supplerende tiltag, der skal gennemføres for at opnå målopfyldelse inden for planperioden. Disse tiltag betegnes den ”supplerende indsats” og udmønter sig i et indsatsprogram, hvor en række velbeskrevne virkemidler benyttes til at opnå en forbedret vandkvalitet. Virkemidlerne er undersøgt bl.a. med hensyn til omkostningseffektivitet for at sikre mest miljø for pengene i planerne. Målene i vandplanerne er bindende, og kommunerne må ikke administrere på en måde, som strider imod planerne.

Der er udarbejdet i alt 23 vandplaner i Danmark. De 23 vandplaner viser, hvordan den samlede indsats for vandmiljøet skal fordeles i hele landet.

Hovedelementerne i vandplanernerne er på naturstyrelsen hjemmeside beskrevet som følger:

  • Forbedre kvaliteten i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene.
  • Kvælstofudledningen fra landbruget skal reduceres frem mod 2015. Indsatsen vil forsætte i næste vandplansperiode.
  • Ved at reducere udledningen af fosfor får flere danske søer bedre vandkvalitet.
  • Tilstanden i vandløb og søer skal forbedres ved at reducere forurening fra punktkilder, herunder renseanlæg, regnbetingede overløb, spredt bebyggelse og akvakultur.
  • En indsats i forbindelse med vandindvindinger skal sikre tilstrækkelig vandføring i vandløb.
  • Kommunerne tænker klimatilpasning ind i indsatserne

Vandplanerne blev endelig offentliggjort den 30.oktober 2014. Kommunerne skal på baggrund af vandplanerne udarbejde en kommunal vandhandleplan for dele af den konkrete indsats. Randers Kommune er omfattet af vandplanerne for vandområderne Randers Fjord Hovedvandopland 1.5, Mariager Fjord Hovedvandopland 1.3 Limfjorden Hovedvandopland 1.2 samt Nordlige Kattegat og Skagerrak hovedvandopland 1.1. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager. I perioden frem til 30. april 2015 skal kommunerne udarbejde et forslag til en vandhandleplan, som er en beskrivelse af kommunens planer for realiseringen af den statslige vandplans indsatsprogram. Forslag til den kommunale vandhandleplan skal i 8 ugers høring, og den skal være endelig vedtaget senest den 30. oktober 2015, et år efter statens offentliggørelse.

Se vandplanerne på naturstyrelsens hjemmeside.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere