Øvrige indsatser i kommunen

Handlingsplaner for klimatilpasning

Randers Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan, planen kan ses her

Risikostyringsplaner.

EU's oversvømmelsesdirektiv har udpeget Randers Fjord til et område der er særligt oversvømmelsestruet. Randers Kommune har udarbejdet en risikostyringsplan for oversvømmelser. Planen kan ses her

Badevandsprofiler

Randers Kommune har i 2011 udarbejdet 2 badevandsprofiler som en del af implementeringen af badevandsdirektivet. Se badevandsprofilerne for Fussing sø og Udbyhøj strand.

Husdyrgodkendelser

De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Se også Miljøstyrelsens nyhedsbrev af 22. december 2011.

Miljøfarlige forurenende stoffer

Der er ikke påtænkt generelle og landsdækkende indsatser i forhold til miljøfarlige forurenende stoffer i første planperiode. I første planperiode vil der blive indsamlet viden om emnet.

Vandområderne er knyttet til følgende fire forskellige indsatskategorier og dertil hørende indsatsbehov:

1 Indsats i vandområde uden problem 2 Indsats i vandområde under observation 3 Indsats i vandområde med stofbestemt indsats 4. Indsats i vandområde med ukendt tilstand/belastning

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav

Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav

Identificerer udledninger og registrerer oplysninger herom

Identificerer udledninger og registrerer oplysninger herom

Identificerer udledninger og registrerer oplysninger herom

Identificerer udledninger og registrerer oplysninger herom

 

Tilvejebringer viden om kilder og belastning

Gennemgå og hvor nødvendigt revidere tilladelser til udledning og tilladelser til tilslutning til offentlig kloak

Tilvejebringe eller forbedre grundlag for at kunne gennemføre generel indsats

 

 

Forelægge evt. problemer vedr. diffuse kilder for relevante styrelser

 

 

 

Identificere og kortlægge kilder

 

Indsatserne er nærmere uddybet i vandplanerne og omfattet af retninglinjerne 52 - 53. Inddelingen af vandområder i kategorier er foreløbig og vil blive ændret efterhånden som der kommer ny viden og kriterier.

Randers Kommune varetager som miljømyndighed for punktkilder følgende opgaver efter vandplanens indsatsprogram:

  • iværksætter foranstaltninger indenfor myndighedsområdet
  • tilvejebringer eller forbedrer viden om udledninger med indhold af miljøfarlige stoffer
  • kvantificerer de individuelle udledningers omfang
  • vurderer om kilder er diffuse eller punktkilder indberetter oplysninger efter anmodning

Alle vandløb, søer og kystvande er omfattet af kategori 1 og 4.  

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere