Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Forord

I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanerne for vandområderne Randers Fjord Hovedvandopland 1.5, Mariager Fjord Hovedvandopland 1.3, Limfjorden Hovedvandopland 1.2 samt Nordlige Kattegat og Skagerrak hovedvandopland 1.1 og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Randers Kommunes geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet.

Randers Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Randers Kommune har derfor indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med nabokommunerne Mariagerfjord, Viborg, Norddjurs og Favrskov om grænsevandløb samt med relevante kommuner i oplandet til Randers Fjord, Mariager Fjord og Limfjorden om kommunale vådområdeprojekter. Randers Kommune har ligeledes dialog med relevante kommuner i oplandet til Randers Fjord vedrørende grundvand. Se kortet herunder for samarbejdskommunernes beliggenhed.

Samarbejdskommuner

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:

  1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
  2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
  3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod vandplanerne.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

Tidslinje fra vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

Figur 1: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

Offentlighedsfase, aktiviteter og klagevejledning

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatserne skal gennemføres. Randers Kommune vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan.

Udkastet til Randers Kommunes vandhandleplan blev politisk godkendt i Miljø- og teknikudvalget den 26. marts 2014, i Økonomiudvalget den 14. april 2015 og i Byrådet den 30. april 2015. Herefter var udkastet fremlagt i offentlig høring fra den 23. april og 8 uger frem til den 18. juni 2015.

I henhold til miljømålslovens § 53, stk.1 nr. 2 kan den endelig vedtaget vandhandleplan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår handleplanens fastlæggelse af hvor og hvornår kommunen vil igangsætte indsatskravene fra den statslige vandplan. Klageberettiget er Miljøministeren, enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne plan, dvs. den 27. november 2015. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen senest kl 23.59 på datoen for klagefristen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller til Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur Randers Kommune videresender anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget. En klage har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål: I henhold til miljømålslovens § 58 skal søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af loven, være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Strategisk miljøvurdering

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Vurderingen kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.naturstyrelsen.dk. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

De statslige vandplaner er blevet miljøvurderet efter reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vi vurderer, at denne handleplan ligger inden for rammerne af vandplanen. Der er ikke sat ekstra retningslinjer ind i handleplanen. Derfor anser Randers Kommune det for unødvendigt at lave miljøvurdering af handleplanen.

Handleplanen skal dermed ikke miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).

Beslutningen om at vandhandleplanen ikke skal miljøvurderes kan påklages frem til den 27. november 2015 på teknisk@randers.dk. Klagen skal være skriftlig.

Klagereglerne følger de klagebestemmelser, der er gældende i henhold til de regler, som planerne er udarbejdet efter, hvilket vil sige Miljømålsloven.

Klageberettiget er Miljøministeren, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø samt Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klage indgives til den myndighed, som har offentliggjort afgørelsen. Myndigheden sender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.

Kolofon

Udarbejdet fra 22. december til 22. juni 2012, konsekvens rettet i henhold til endelig vedtaget vandplan fra staten forår 2015 af Randers Kommune, Natur og Miljø. Plan­lægningen er sket i samarbejde med Mariagerfjord Kommune, Viborg Kommune og Norddjurs Kommune.

Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner.

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

ISBN 978-87-995715-2-9

Forside billed: Fussing sø set fra nordsiden, Fotograf Lars Sandberg.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere