Spildevandsplanen

Spildevandsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor spildevandsområdet. Med spildevandsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige spildevandsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelse af indsatsen jf. vandplanernes indsatsprogrammer. Vandplanerne for Randers Fjord, Limfjorden, Mariager Fjord og Nordlige Kattegat og Skagerrak giver Randers Kommune anledning til ændring i kommunens eksisterende spildevandsplaner, så der bliver grundlag for at gennemføre de nødvendige tiltag i henhold til Vandplanernes indsatsprogrammer og således at spildevandsplanen ikke strider mod vandplanerne. Rettelserne vil tage form af tillæg til spildevandsplanen og revision af den samlede spildevandsplan for kommunen. Ændringerne er nærmere beskrevet under Indsatsområder - Spildevand.