Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Mulige indsatser jf. statens indsatsprogram

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplanernes indsatsprogram. Jf. afsnit 1.3 i vandplanerne for Randers Fjord, Mariager Fjord, Limfjorden og Nordlige Kattegat og Skagerrak. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Vandplanernes indsatsprogram for Randers Kommune i 2009-2015 er som følgende:

Indsats

Størrelse

Vandløbsrestaurering

ca. 10.000 m

Genåbning af rørlagte vandløb

ca. 500 m

Fjernelse af faunaspærringer

7 stk

Indsats overfor regnbetinget udløb*

5 udløb

Spredt bebyggelse - forbedret spildevandsrensning

ca. 104 ejendomme

* Indsatsen for de regnbetingede udløb gennemføres som udgangspunkt fra 2014 med en jævn fordeling over 5 år, således at ca. 2/5 af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode. For at se indsatserne på kort tryk på fanen "Kort" øverst oppe.

I vandplanerne er der for Randers Kommune ikke anført supplerende indsatser for grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand eller grundvandets eventuelle kemiske påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper. I 1. vandplanperiode er kravene til grundvandets tilstand omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Der foreligger ikke et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at kunne vurdere eller beskrive grundvandets kvantitative og kemiske påvirkning af vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper. Der mangler ligeledes beregningsmetoder til at kunne redegøre for påvirkningerne. Tidsfristen for målopfyldelsen er derfor udsat (ref. til vandplanerne afsnit 1.3.2).

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere