Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Spildevand

Spildevand

 

Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning.
Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen.

Se Randers Kommunes Spildevandsplan 2009-2012.

Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Randers Kommune forventer at revidere spildevandsplanen inden udgangen af 2013 eller vedtage tillæg dertil, så plangrundlaget er tilvejebragt inden indsatserne skal igangsættes. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af planen. Den endelige plan kan ikke påklages. Tilladelser til nye og ændrede spildevandsudledninger gives efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Spildevandsindsatser fastlagt i vandplanerne for Randers Kommune fremgår af nedenstående kortbilag.

Spildevandsindsats i Randers Kommune

 

 Signatur forklaring til ovenstående kort:

 

Regnbetingede udløb

 

Turkise firkanter viser: Indsatskrav - Regnbetingede udløb

 

Spredt bebyggelse – supplerende indsats

 

De lodret skraverede viser: Indsatskrav - SO

 

Spredt bebyggelse -  baseline

 

Sort skraveret: Baseline - O

Sort skraveret: Baseline - OP

 

Vandplanens virkemidler

  • Renseanlæg
  • Regnbetingede udløb fra fælles kloak
  • Spildevandsudledninger fra spredt bebyggelse
Renseanlæg

Der er ikke fastlagt en indsats overfor renseanlæg i Randers Kommune.

Regnbetingede udløb fra fælleskloak

Vandplanen fastlægger indsats overfor følgende regnbetingede udløb i Randers Kommune: 

Sted

Udløbsnummer

 Vandløb

Plangrundlag

 Indsats igangsættes

Gassum

 PU10.01

 Kåtbæk Planlagt separatkloakeret.  2012

Ålum

 PU19.02, PU19.03, PU19.04, PU19.06

 Nørre Å

Planlagt separatkloakeret.

 2014

Helstrup

 D0101RU

 Elbæk

Fastlægges ved ændring af spildevandsplanen.

 2016

Neder Hornbæk

 G01U080

 Svejstrup bæk

Fastlægges ved ændring af spildevandsplanen.

 2017

Assentoft

 S_U7

 Volkmølle bæk

Fastlægges ved ændring af spildevandsplanen.

 2018

Indsatsen for de regnbetingede udløb gennemføres som udgangspunkt fra 2014 med en jævn fordeling over 5 år. Således skal ca. 2/5 af det samlede indsatsbehov gennemføres i 1. planperiode jf. vandplanens indsatsprogram.

Vandplanens regningslinje 7 fastlægger at indsatsen for overløb som udgangspunkt bør ske ved etablering af at et first-flush bassin på 5 mm (50 m3 pr. red.ha.) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m pr. red. ha oplandsareal. Konkrete vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til ovenstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af overfladevand m.v.

Valget af konkret indsats ved de enkelte udløb fastlægges ved ændring af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil.

Spildevand fra spredt bebyggelse

Indsatsen overfor spildevandsudledninger fra den spredte bebyggelse er baseret på, at den allerede planlagte indsats som følge af lov om spildevandsrensning i det åbne land (nr. 325 af 14/5 1997) gennemføres. Denne del af indsatsen (baselineindsatsen) er indarbejdet i Randers Kommunes spildevandsplan og er igangsat. Baselineindsatsen er fastlagt som enten individuelle løsninger ved ejendommene eller kloakering og forventes afsluttet i 2015. For enkelte ejendomme kræves der dog en ændring af spildevandsplanen. På nuværende tidspunkt er spildevandsforholdene ikke undersøgt eller forbedret på ca. 22 ejendomme. Når ejendommenes spildevandsforhold undersøges nærmere, kan antallet af ejendomme, hvor der skal ske en forbedret rensning falde.

I vandplanen er der i Randers Kommune fastlagt en supplerende indsats i et område ved Langkastrup bæk. Ud fra kommunens nuværende oplysninger vil det medføre krav om forbedret spildevandsrensning på 2 ejendomme. Den konkrete indsats fastlægges ved en ændring af spildevandsplanen.

Den samlede indsats i Randers Kommune er:

Vandløb

 Baggrund

 Status for indsats og plangrundlag

Ginnerup bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.
Fussing sø

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.

Fåresti bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.

Vissing bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.

Hede bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.

Karlsberggrøften

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.

Kousted å

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015. Kræver ændring af spildevandsplan.

Svejstrup bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015.

Torup bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015. Kræver ændring af spildevandsplan.

Øster Kondrup bæk

 Baseline

I gang og afsluttes inden udgangen af 2015. Kræver ændring af spildevandsplan.

Langkastrup bæk  Supplerede

Igangsættes i 2015 efter ændring af spildevandsplanen

Indsatserne ved Enslev bæk, Grøde bæk, Rismølle bæk, Spentrup-Hastrup Bæk, Hals sø og Udbyover sø er afsluttet

Vandplanens krav til gennemførelse af spildevandsindsatsen ved ejendomme i den spredte bebyggelse i Randers Kommune er, at baseline indsatsen gennemføres inden udgangen af 2015 og at den supplerende indsats starter i 2015.

 

Miljøfarlige stoffer

Vandplanen udpeger en række vandløb, søer og kystvande til indsatser vedrørende miljøfarlige stoffer. Udpegningerne kan ses på Naturstyrelsens Miljøgis-kort.

 Vandløb

I Randers Kommune er Gudenåens hovedløb udpeget til ”Vandområde med behov for stofbestemt indsats”, og der er andre vandområder, som er udpeget til ”Vandområde under observation”. Årsagen til udpegningen af Gudenåen er, at der er fundet kviksølv i fisk i koncentrationer over det gældende miljøkvalitetskrav i 3 søer i Gudenå-systemet i 2008 (Mossø, Julsø og Silkeborg Langsø). Udpegningen af andre strækninger til ”Vandområde under observation” skyldes kendte betydelige belastninger herunder påvirkninger fra regnbetingede udledninger og spredt bebyggelse.

 Søer

I Randers Kommune er Langå Sø og Udbyover Sø udpeget til at være ”vandområde under observation”. Langå Sø udpegningen skyldes, at der i søens sediment i 2008 er fundet et markant forhøjet indhold af organiske miljøfarlige stoffer. Det er i Vandplan Randers Fjord beskrevet, at der i søens sediment er fundet indhold af nafthalen, acenafthylen, dibenz(a,h)anthracen, 3,6-dimethylphenanthren, Methylphenanthrener, DEHA og Nonylphenol på over 75%-fraktilen af danske søer. Der er ikke angivet en specifik begrundelse for udpegningen af Udbyover sø, hvorfor baggrunden er kendte betydelige belastninger herunder påvirkninger fra regnbetingede udledninger og spredt bebyggelse, som for andre søer.

 Kystvande

Randers Fjord er udpeget til ”Vandområde med behov for stofbestemt indsats” samt ”Vandområde under observation”. Udpegningen skyldes især forhøjede koncentrationer af tributyltin (TBT) og tungmetallerne cadmium, nikkel og bly samt PCB’er. Kilderne til dette kan være havne og andre punktkilder. Udledning til Gudenåen vil også kunne påvirke Randers Fjord.

 Kommunens indsats

For både søer, vandløb og kystvande gælder fremadrettet, at Randers Kommune via gældende lov vil søge at begrænse udledningen af de nævnte miljøfremmede stoffer i forbindelse med kommunens generelle tilsyns- og godkendelsesarbejde. Yderligere indsatser afventer nærmere afklaring med Naturstyrelsen.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere