Vandhandleplan for Randers Kommune

 

Grundvand

Grundvand

I vandplanen er der for Randers Kommune ikke anført supplerende indsatser for grundvand, jf. vandplanerne afsnit 1.3.

Vandindvinding

I 1. vandplanperiode er kravene til grundvandets kvantitative tilstand omfattet af undtagelsesbestemmelserne og der stilles således ikke krav til vandindvinding i denne planperiode, jf. vandplanerne afsnit 1.3.2.

I vandløbsoplande, hvor der er ringe kvantitativ tilstand som følge af vandindvinding, vil Staten frem mod næste vandplan foretage en nærmere vurdering af behovet for en indsats for at reducere eller flytte indvindingen af grundvand. Dette kan betyde, at der på sigt skal reduceres eller flyttes på indvindingen af grundvand. I planperioden 2010 - 2015 skal Randers Kommune meddele tilladelse til indvinding af grundvand til ca. 50 vandværker og ca. 50 markvandingsanlæg.

Vandplanens virkemidler til at opnå god kvantitativ tilstand:

  • Reduktion/flytning af kildepladser
  • Kompensationsudpumpning til vandløb

Der skal ikke iværksættes en indsats i relation til grundvandets eventuelle kemiske påvirkning af overfladevand og terrestriske naturtyper. I 1. vandplanperiode er kravene til grundvandets kemiske tilstand omfattet af undtagelsesbestemmelserne, jf. vandplanerne afsnit 1.3.2.

Drikkevandskvalitet er omfattet af de kommunale indsatsplaner. Til sikring af fremtidens drikkevandsinteresser skal kommunen udarbejde indsatsplaner som i detaljer skal beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand. Jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af, at drikkevandet beskyttes via den igangværende indsatsplanlægning. I Randers Kommune er der udlagt fire områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). OSD områderne kan ses på nedenstående kort. I og uden for OSD er der udpeget adskillige indvindingsoplande til almen vandforsyning. På kortet er desuden vist indvindingsoplandene udpeget i den nyeste kortlægning. Bemærk, at indvindingsoplande, som stammer fra amternes regionplanlægning ikke er vist på kortet.

Randers Kommune har i 2014 påbegyndt udarbejdelsen af indsatsplaner for den nordlige del af kommunen. Når statens grundvandskortlægning for de øvrige områder foreligger, vil Randers Kommune også her udarbejde indsatsplaner for at beskytte og sikre rent drikkevand. Indsatsplanlægningen bliver iværksat og prioriteret i den rækkefølge som statens grundvandskortlægning bliver afrapporteret i.

Indsatsplaner skal behandles i koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse og godkendes politisk i kommunen. Inden den politiske godkendelse skal indsatsplanerne i offentlig høring i 12 uger.

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse vurderes behovet for udpegning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

 

 

De blå skraverede områder angiver Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD-områder). De grønne polygoner viser de indvindingsoplande til almen vandforsyning, som er vedtaget via Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, Bek. nr. 1255 af 26. november 2014. Bemærk at de nordligste ligger i Mariager Fjord Kommune.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere