Forord

I denne handleplan redegøres der nærmere for, hvordan vandplanen(erne) for vandområde [indsæt nummer(re) og navn(e)] og dens (deres)  indsatsprogram (mer) vil blive realiseret indenfor [indsæt kommunenavn] geografiske område på land (og for den kystnære del af vanddistriktet).  

[indsæt kommunenavn] skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

[indsæt evt. kort m. vandoplande og kommunegrænser, hvor egen kommunegrænse fremhæves og de kommuner, der har indgået i samarbejde angives]

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og [indsæt evt. kommunenavn] har derfor indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med [indsæt evt. aktør(er)].

Hvordan samarbejdet på tværs af kommunerne skal organiseres, og hvorvidt det skal foregå, er op til den enkelte kommune. Det er dog vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, at der i mange tilfælde vil kunne høstes synergieffekter ved samarbejde over kommunegrænserne, samt at andre kommuner vil kunne klage over en kommunes indsats, hvis den modvirker deres egne initiativer. Sådanne klager vil formodentlig kunne undgås ved at samarbejde om planerne. De nedsatte vandoplandsstyregrupper (VOS’erne) kan med fordel bruges til tværfaglig koordination. (VOS’er: Limfjorden, Mariager, Nissum, Randers, Ringkøbing, Horsens, Lillebælt Jylland, Lillebælt Fyn, Odense Fjord, Storebælt, Sydfynske Øhav, Kalundborg, Isefjord/Roskilde Fjord, Smålandsfarvandet, Østersøen)

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:

  1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
  2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
  3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod vandplanen(/planerne).

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

Tidslinje fra vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

Figur 1: Tidslinje fra de statslige vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

Et forslag til kommunal vandhandleplan vil ikke kunne vedtages, hvis andre berørte kommunalbestyrelser eller staten har gjort indsigelse mod handleplanen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed (Miljømålsloven § 31e og d).
Det er regionerne, der skal fungere som mæglere, hvis der ikke kan opnås enighed mellem to eller flere kommuner (Miljømålsloven § 31d stk. 3). Såfremt der ikke kan opnås enighed, skal Regionsrådet forelægge sagen for Miljøministeren, som herefter træffer afgørelse.
Miljøministeren kan til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsperioden. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Hvis der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer miljøministeren afgørelse.

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Handleplanen [indsæt skal/skal ikke] miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 936, 2009).

Offentlighedsfase og aktiviteter

Kommunerne er i sin administration af lovgivningen bundet af de statslige vandplaner. Det følger af miljømålslovens § 3, stk. 2. Kommunens råderum er begrænset i forhold til udarbejdelsen af handleplanen, og kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at inddragelsen af kommunens borgere, i drøftelsen af alle betydende spørgsmål, sker med dette for øje. F.eks. er prioriteringen af indsatsen og tidsplanen til debat, men vandplanen fastslår, at indsatsen skal gennemføres.  [indsæt kommunenavn] vil lægge stor vægt på den lokale dialog og inddragelse af lodsejere m.fl., som efter miljølovgivningen skal gennemføres i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af de konkrete initiativer for at følge op på den kommunale handleplan.

Forslag til [indsæt kommunenavn] vandhandleplan er vedtaget af [indsæt kommunenavn og forvaltningernes navn]. Byrådets udkast til vandhandleplan af [indsæt dato] vil blive fremlagt til offentlig høring i 8 uger frem til den [indsæt dato].

Bemærkninger og indsigelser kan inden den [indsæt dato]fremsendes til [indsæt e-mail].

Kolofon

Udarbejdet [indsæt start-måned] til [indsæt slut- måned], [indsæt kommunenavn]. Plan­lægningen er sket i samarbejde med [indsæt aktører].

Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner.

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere