Spildevandsplanen

Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Spildevandsplanen
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 32 skal kommunalbestyrelsen udarbejde og ajourføre en plan for bortskaffelse af spildevand inden for kommunen.

Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den i vandplanernes indsatsprogrammer angivne indsats for den spredte bebyggelse, regnvandsbetingede udledninger og renseanlæg, herunder angive tidsplanen for gennemførelsen af indsatsen,

[indsæt nr. og navn på vandplan(er)] giver [indsæt kommunenavn] anledning til en ændring i kommunens eksisterede vandforsynings- og spildevandsplaner [indsæt en beskrivelse af de nødvendige ændringer således at vandforsynings- og spildevandsplaner ikke strider mod vandplanen]. Rettelserne vil tage form af [indsæt hvilken justering/ændring, der skal ske af vandforsynings- og spildevandsplaner]