Vandhandleplan for Paradigme Kommune

 

Overfladevand

Overfladevand- vandløb og søer

Skal indeholde vandløb, søer, p-ådale og vådområder

Vandløb ( i forhold til vandløbsloven)

I statens vandplaner, er der fastsat mål for 22.000 km vandløb, og indsatsen omfatter op til 5.300 km vandløb.

Vandløb omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er udpegede. Beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb indebærer, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse ud over sædvanlig vedligeholdelse.

[indsæt en beskrivelse af kommunens konkrete vandløbsindsats efter vandplanerne]

[indsæt og/eller henvis til kortbilag]

Hvordan foranstaltningerne vises på kort er op til den enkelte kommune. Figur 6-10 er eksempler, hvor kortmaterialet indsættes for hvert af vandplanens virkemidler, og hvor der samtidig henvises til vandplanernes kortmateriale i elektronisk udgave.

Vandplanens virkemidler

  • Ændret vandløbsvedligeholdelse
  • Frilægning af vandløb
  • Fjernelse af spærring/sikring af kontinuitet
  • Vandløbsregulering/restaurering

 

[Peg på strækninger, hvor der skal ske vandløbsregulering i form af enten restaurering, frilægning eller fjernelse af spærring

Vandløbsregulering og -restaurering

er projekter, hvor vandløbets forløb ændres. Projektet forudsætter tilladelse efter jf. § 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering og som regel kræves også en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Offentlighedens inddragelse er beskrevet i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 1436 af 11/12/2007). 

Her kan kommunen uddybe indholdet af de nævnte bestemmelser.

Vandløbsregulativer

Hvis vandplanerne foreskriver, at vedligeholdelserne ændres, kan det betyde, at vandløbsregulativerne skal revideres, hvis ændringerne rækker ud over det eksisterende regulativ. Reguleringer og ændring af fysiske forhold generelt, skal godkendes i forhold til vandløbsloven. Som led i disse processer, skal der være en høring med inddragelse af relevante interessenter. 

Vandløbsregulativerne fungerer som retsgrundlag for vandløbsmyndighederne og lodsejerne, bl.a. med hensyn til krav til vedligeholdelse. Vandløbsregulativer indeholder en beskrivelse af, hvordan vandløb skal vedligeholdes og drives herunder en beskrivelse af vandløbet.

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at forbedre vandforekomsters tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt. For indsatser, der skal forbedre de fysiske forhold i vandløb, kan det ikke udelukkes, at vandløbenes vandføringsevne forringes. Effekterne heraf vil blive vurderet på baggrund af konkrete konsekvensvurderinger.

Søer (i forhold til naturbeskyttelsesloven)

Der er i alt udpeget 18 søer til sørestaurering, så det er langt fra alle kommuner, som skal gennemføre et sådant projekt. De kommuner, der skal, bør give oplysning om søen, vise den på kort, oplyse hvornår indsatsen kan forventes gennemført, hvilke tilladelser, der skal gives og oplyse, hvordan offentligheden vil blive hørt.
De kommuner, der ikke qua de statslige indsatsplaner skal gennemføre en sørestaurering, bør indsætte et afsnit, hvoraf det fremgår, at søernes tilstand vil blive forbedret via vandplanens øvrige indsatser – spildevandsrensningen, randzoner og fosfor-vådområder samt ved kommunens løbende administration af sektorlovgivningen

[indsæt en beskrivelse af kommunens konkrete søindsats efter vandplanerne]

Vandplanens virkemidler

  • Fosforfælding ved aluminium tilsætning (immobilisering af fosfor)
  • Biomanipulation ved opfiskning

Alle søer over 100 m2 er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur. Derfor må der ikke ske tilstandsændringer i disse søer uden dispensation fra kommunen. De fleste søer er desuden omfattet af vandløbsloven.

Kvælstof-vådområder

Det er ikke alle kommuner, der skal etablere kvælstof-vådområder. Kommunerne, der hverken skal etablere vådområder eller fosfor-ådale, kan enten skrive, at de ikke skal gennemføre en sådan indsats efter vandplanen eller helt udelade afsnittene.

[indsæt et kort resumé af de indsatser, der skal gennemføres efter vandplanen]

Indsæt oplysninger om den kvælstofreduktion i tons, som efter vandplanen skal ske i det/de pågældende hovedvandoplande.

[indsæt hovedstrukturen i kommunens eksisterende vandoplandsplan (N-VOP)]

Vådområder er med til at reducere udvaskning af kvælstof til specifikke indre farvand samt give en rigere natur der, hvor de etableres.

Kommunerne kan søge tilskud til forundersøgelse og anlæg hos Miljøministeriet. Ordningen indgår i Landdistrikts-programmet. Lodsejere har også mulighed for at søge om tilskud hos Fødevareministeriet til private projekter. I aftale fra 2009 mellem KL og Miljøministeriet er fastlagt administration, økonomi og rollefordeling mellem involverede parter. Indsatsen er igangsat  i 2010.

Gennemførelsen af disse projekter foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter. Reglerne fremgår af bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter.

Her kan kommunen uddybe indholdet af de nævnte bestemmelser.

Fosfor-vådområder

Kommunerne der hverken skal etablere vådområder eller fosfor-ådale kan enten skrive, at de ikke skal gennemføre en sådan indsats efter vandplanen eller helt udelade afsnittene.

Arealer i ådale, som i perioder oversvømmes, kan fjerne fosfor fra vandløbene og dermed de søer der ligger nedstrøms vådområderne, hvorved vandkvaliteten sidenhen forbedres i søerne. I vandplanerne er etablering af fosfor-vådområder rettet primært mod fosforfjernelse i oplande til søer, hvor målsætningen ikke forventes opfyldt. Etableringen sker derfor kun opstrøms specifikke søer.

[indsæt et kort resumé om den fosforreduktion som efter vandplanen skal ske i det/de pågældende hovedvandoplande]

[indsæt hovedstrukturen i kommunens eksisterende vandoplandsplan(P-VOP)]

Gennemførelsen af disse projekter, foregår i dialog med bl.a. berørte lodsejere. I den forbindelse skal indhentes nødvendige myndighedstilladelser, og der skal ske inddragelse af offentligheden efter reglerne for naturforvaltningsprojekter, jf. bekendtgørelse nr. 349 af 11/12/2006 om offentlighedens inddragelse ved store naturforvaltningsprojekter

Her kan kommunen uddybe indholdet af de nævnte bestemmelser.

 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere