Akvakultur

Akvakultur

Skal indeholde beskrivelse af eksisterende anlæg i kommunen

[indsæt og/eller henvis til kortbilag]

Kommunen skal udarbejde en plan i forhold til reduktion i anlæggenes udledning af ilt-forbrugende stoffer. Gennemførslen kan ske gennem påbud iht. Miljøbeskyttelsesloven ved etablering af forbedrede renseforanstaltninger eller ved miljøgodkendelse og ombygning til recirkulerede anlæg med udvidede renseforanstaltninger og lavt vandforbrug (modeldambrug eller lignende). Alternativt kan målet opnås gennem opkøb af produktionsret (opkøb af foder-/udledningskvoter). Ved opkøb af produktionsret vil der samtidig kunne opnås en reduktion i udledningen af kvælstof, fosfor, medicin og hjælpestoffer.

[indsæt hovedstrukturen i kommunens plan for reduktion i punktkildebelastningen fra akvakulturanlæg]

Ved påbud om at reducere miljøbelastningen sker inddragelsen af offentligheden i overensstemmelse med de generelle regler i miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1-3.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere