Vandhandleplan for Lemvig Kommune

 

Mulige indsatser jf. statens indsatsprogram

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i vandplan [indsæt vandplanen/-planernes navn] indsatsprogram. Statens indsatsprogram er bindende overfor kommunerne og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Vandplanens(/planernes) indsatsprogram(er) er følgende:

[indsæt de dele af vandplanens(/planernes) indsatsprogram(mer), som er relevante for kommunen)].

Handleplanen skal indeholde en angivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen vil realisere vandplanen og indsatsprogrammet. Kommunerne skal opfylde de krav, der gælder for kommunen, i vandplanens indsatsprogram. Det forventes, at kommunerne udtrækker den indsats, som er relevant for kommunen af kap. ”1.3 Indsatsprogram og prioritering” fra den/de relevante vandplan/er.
De indsatser, der skal ske i et vandområder, udtrykkes ved en påvirkning, der skal reduceres. Under de enkelte påvirkninger er angivet, hvilke virkemidler der skal anvendes til at forbedre miljøtilstanden. Der angives også en forventet effekt af indsatsen samt de samlede årlige omkostninger forbundet med den. 

Kommunekort

Efter handleplanbekendtgørelsens § 4, stk. 2 skal det i handleplanen på kort angives, hvor kommunalbestyrelsen skal gennemføre de foranstaltninger, der er nævnt overfor. [Kortene indsættes her]. Alternativt kan de indsættes i et bilag til handleplanen og teksten her skal så henvises til bilagene. 
Det er valgfrit om foranstaltningerne grupperes, fx flere rørlagte vandløbsstrækninger i et geografisk afgrænset område (fig. til venstre) eller en samling bebyggelser, der skal have forbedret spildevandsrensning el.lign.     
 
 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere