Resume af den statslige vandplan

For vandplanerne: 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak samt 1.2 Limfjorden.

Jammerbugt Kommune er omfattet af 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og 1.2 Limfjorden, som begge er en del af Vanddistrikt Jylland og Fyn.

Ud over Jammerbugt Kommune omfatter de to vandplaner arealer i yderligere 19 kommuner.

De to vandplaner omfatter samlet 190 søer, 5416 km vandløb og 74 grundvandsforekomster.

Endvidere er følgende kystvande omfattet af de to vandplaner; Vestlige Limfjord, Centrale Limfjord, Farvandet vest om Mors, Østlige Limfjord, Skive Fjord, Hjarbæk Fjord, Lovns- og Risgårde Bredning, vestkysten fra Thyborøn til Bovbjerg og ud til 12 sømil fra kysten, Kattegat nord for udmundingen af Mariager Fjord og Skagerrak inklusiv mindre del af Vesterhavet.

Vandplanerne skal i udgangspunktet sikre, at alt overfladevand og grundvand opfylder miljømålet ”god tilstand” senest den 22. december 2015. Endvidere skal vandplanerne sikre, at forringelser af tilstanden af alle overfladevandområder og alle grundvandsforekomster forebygges.

Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor der i henhold til vandplanerne skal ske en indsats.

Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration, herunder i relation til konkrete sager.

Statens vandplaner indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder, og de tekniske baggrundsnotater beskriver krævede handlinger.

De væsentligste konkrete indsatser i Jammerbugt Kommune indbefatter:

  • Forbedring af de fysiske og biologiske forhold i vandløbene ved at fjerne spærringer, restaurere vandløbsstrækninger, åbne rørlagte vandløb samt ændre vandløbsvedligeholdelse.
  • Reducere spildevandsbelastning af vandforekomster ved supplerende indsats i forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt regnbetingede overløb.
  • Reducere kvælstofbelastningen af kystvande ved etablering af vådområder.
  • Reducere fosforbelastning af søer ved fosforådale.

Fristen for målopfyldelse ved sikring af ”god tilstand” senest med udgangen af 2015 er i vandplanerne udskudt til 2. planperiode (2016-2021) for flere vandforekomster. Begrundelsen er primært manglende teknisk viden om vandforekomsternes tilstand samt uforholdsmæssige store omkostninger forbundet med påkrævede indsatser.

Indsatsen for forbedring af de fysiske forhold i vandløb er i vandplanerne fastlagt på et niveau, der er realistisk at gennemføre i første afkortede planperiode. Indsatsen er desuden fokuseret på de vandløb, der repræsenterer de største naturværdier. I forbindelse med de kommende planperioder vil der blive tilvejebragt et fagligt grundlag for at prioritere, hvor en yderligere indsats bør foretages. Regeringen vil på den baggrund i næste planperiode træffe beslutning om en yderligere vandløbsindsats.

Der skal i første planperiode ikke ske en konkret indsats i forhold til grundvandsforekomster i Jammerbugt Kommune.

Der skal ligeledes ikke i 1. planperiode ske en generel indsats i forhold til vandforekomsternes kemiske tilstand, jf. miljøfremmede stoffer, i Jammerbugt Kommune.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere