Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Øvrige indsatser i kommunen

Regionplan 2005

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med de statslige vandplaners endelige vedtagelse. Nogle retningslinjer fra regionplaner er ikke inkluderet i de statslige vandplaner, og i det omfang det er relevant, vil disse blive indarbejdet i kommuneplanen (jf. Helhedsplan for Jammerbugt Kommune) i forbindelse med revision af denne i 2013.

Landdistriktsprogrammet

Landdistriktsprogrammet udløber i 2013, og samtidig revideres EU’s landbrugspolitik. Hvilken fordeling, der sker mellem medlemsstaterne kendes ikke, men hvis Danmark får reduceret sin andel, vil dette kunne få indvirkning på finansieringen af de nogle af de indsatser, som skal gennemføres ifølge vandplanerne.

Husdyrgodkendelser

De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der nu skal udarbejdes som følge af vandplanerne. Se også Miljøstyrelsens nyhedsbrev af 22. december 2011.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere