Vandforsyningsplanen

Spildevandsplaner og vandforsyningsplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi for en længerevarende periode indenfor vandområdet. Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne, inden for hvilke den fremtidige vandforsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden. 

Af vandforsyningslovens § 14 fremgår det, at kommunalbestyrelsen gennem planer tilrettelægger vandforsyningen, dvs. hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.
Formålet er at sikre borgerne i kommunen adgang til rent drikkevand i tilstrækkelige mængder.
Vandforsyningsplanen skal endvidere sikre, at indvindingen af drikkevand planlægges således, at indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand. Dette gøres bl.a. ved at beskrive, hvordan vandforsyningen skal tilrettelægges, hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte vandforsyningsanlæg skal have. Hvis ressourceopgørelsen i vandplanen viser, at der sker overudnyttelse af grundvandsressourcen i et område, således at der skal gennemføres tiltag, f.eks. flytning af en vandforsyning, har dette betydning for vandforsyningsplanen. Den første samlede vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune udarbejdes sideløbende med vandhandleplanen. Vandforsyningsplanen indeholder ikke i denne udgave en prioritering af de almene indvindinger, men støtter øget samarbejde mellem de enkelte vandforsyninger. Det sidste kan blandt andet blive aktuelt, hvor flere vandforsyninger trækker på den samme grundvandsressource, eller hvor resourcen  overudnyttes. Vurderingen heraf vil indgå i forbindelse med behandlingen af den forestående pulje af ansøgninger om forlængelse af indvindingstilladelser (se afsnittet vedr. Indsatsområder - Grundvand) og kan således medføre, at vandforsyninger må søge samarbejde med andre. For god ordens skyld skal opmærksomheden henledes på, at det statslige samlede kortværk (WebGis) over OSD og indvindingsoplande uden for OSD er forældet og derfor afviger fra de opdaterede kort, der anvendes i Jammerbugt Kommunes sagsbehandling. 

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere