Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Relation til Natura 2000-handleplan

Der er i mindre omfang behov for at koordinere vandhandleplanerne med Natura 2000-handleplanerne. Dette fremgår af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner” (BEK nr 1219 af 15/12/2011). Af afsnittet ”Forholdet til de kommunale Natura 2000-handleplaner” fremgår:

”§ 6. Den kommunale vandhandleplan skal koordinere indsatsen med de kommunale Natura 2000- handleplaner og Natura 2000-skovhandleplaner med indsatsen for vådområder omfattet af den statslige vandplan for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængig af et vandøkosystem.”

Det lovhjemlede krav til koordinering med Natura 2000-handleplaner vedrører således alene snitfladen ml. Natura 2000-handleplanernes vandafhængige naturtyper og de statslige vandplaners indsats for vådområder.

Af ”Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner” (BEK nr 1603 af 15/12/2014) fremgår af afsnittet ”Forholdet til de kommunale vandhandleplaner”:

  • 6. De kommunale Natura 2000-handleplaner skal i samspil med regler om miljømål og regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning realisere Natura 2000-planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Stk. 2. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. Det er et lovhjemlet krav til samspil ml. Natura 2000-handleplaner og den kommunale vandhandleplan mhp. at realisere Natura 2000-planen – hvad angår vandbehov for de naturtyper, der er direkte afhængige af et vandøkosystem.

Indsatser i vandhandleplanen der i særlig grad skal koordineres med Natura 2000-handleplaner

En række vandløbsindsatser iht. vandplanernes indsatsprogram skal foregå i relation til vandløbsstrækninger indenfor Natura 2000-områder. Det gør sig gældende for følgende indsatskrav:

  • Vandløbsrestaurering på en strækning af ca. 3 km. i Svenstrup Å beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 21 - Ejstrup Klit, Egvads Bakker og Lien med Underlien. Indsatsen forventes realiseret via igangværende EU LIFE+ projekt ”RigKilde” i samspil med tiltag til forbedring af projektområdets vandløbsnære rigkær og kildevæld. Projektperioden for LIFE RigKilde projektet er 2015-2019, inden for hvilken vandløbsindsatsen vil blive søgt realiseret.
  • Åbning af rørlagt vandløbstrækning i Flodbakrende beliggende indenfor Natura 2000-område nr. 13 - Svinkløv Klitplantage og Grønnestrand. Den pågældende indsats vurderes allerede realiseret.

Ved realisering af indsatskravene i relation til Natura 2000 områder vil generelt være særlig fokus på potentiel påvirkning af vandløbsnære habitatnaturtyper, særligt rigkær og klidevæld, og indsatsens potentielle betydning for gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper og arter på det aktuelle udpegningsgrundlag. En negativ påvirkning af gunstig bevaringsstatus eller muligheden for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget vil ikke kunne accepteres. Der søges størst mulig grad af positive synergieffekter ift. gunstig bevaringsstatus for relevante habitatnaturtyper og arter ved realisering af den enkelte vandløbsindsats.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere