Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Spildevand

Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning. Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen.

Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af planen. Den endelige plan kan ikke påklages.

Vandplanens virkemidler

  • Renseanlæg
  • Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak
  • Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

I Jammerbugt Kommune identificerer vandplanerne 8 overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer, hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør der etableres et first-flush bassin på 5 mm (50 m3 pr. red. ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal. Mængden af udledt stof kan også nedbringes ved omkloakering fra fælleskloak til separat kloak.

Ved de regnbetingede udløb, hvor der skal ske en indsats, vil der blive anlagt bassiner, og i området Ny Skovsgård, Skovsgård og Torslev vil der endvidere ske en omkloakering fra fælleskloak til separat kloak. Den nøjagtige placering af bassinerne vil fremgå i spildevandsplanen og fastlægges i forbindelse med detailprojektering.

Bassinerne vil blive etableret i perioden 2013 til 2015, og omkloakeringen i Ny Skovsgård, Skovsgård og Torslev vil ske i 2. planperiode.

Indsatsen overfor udledning fra spredt bebyggelse er udpeget af to omgange. Den første udpegning er sket i Nordjyllands Amts Regionplan (også kaldet baseline) og den anden udpegning er sket i forbindelse med de statslige vandplaner. Jammerbugt Kommune har i kommunens Spildevandsplan 2010-2015 redegjort for gennemførelsen af spildevandsindsatsen for Baseline. Baseline indsatsen omfatter:

  • 147 ejendomme er kortlagt og skal have påbud
  • Ca. 250 ejendomme skal kortlægges (primært tidligere Fjerritslev Kommune – 175 ejendomme)
  • 50 – 100 ejendomme af dem skal have påbud (vurdering)

Det forventes derfor, at baseline-indsatsen kommer til at omfatte ca. 200-250 ejendomme afhængig af kortlægningen af områderne. Indsatsen skal gennemføres i den første planperiode.

Indsatsen vedrørende udledning fra spredt bebyggelse er i de statslige vandplaner udpeget til at gælde for 12 delområder, som ligger spredt rundt i kommunen. Indsatskravet for områderne er renseklasse SO.

Der er 230 ejendomme beliggende indenfor eller langs de udpegede områder. Det vurderes, at der vil være ca. 190 ejendomme, der skal have ændret spildevandsanlægget.

Jammerbugt Kommune udarbejder i 2015 Forslag til Spildevandsplan 2015-2020, og de berørte oplande fra Vandplanen er medtaget.

Det forventes derfor, at den samlede indsats for både baseline og udpegning i vandplanerne kommer til at svare til ca. 350 – 425 ejendomme med den usikkerhed, som er angivet tidligere. Indsatsen skal gennemføres i den første planperiode.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere