Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Grundvand

Vandindvinding

Der er i første vandplanperiode ingen krav om indsatser i forhold til grundvand.

Grundvandet er omfattet af to målsætninger i vandplanen: en kvantitativ målsætning og en kemisk målsætning.Den kvantitative målsætning skal sikre, at der ikke sker en overudnyttelse af grundvandsforekomsterne ved vandindvinding.Den kemiske målsætning skal sikre, at grundvandsforekomsterne ikke forurenes af f. nitrat og pesticider.

For at imødegå en overudnyttelse af grundvandsforekomsterne vil Jammerbugt Kommune i forbindelse med behandling af indvindingstilladelser anvende grundvandsmodel og beregningsværktøj BEST, til vurdering af om indvindingen vil have en negativ påvirkning på dels grundvandsforekomster og dels våde naturområder.

Indsatsplaner

Beskyttelsen af drikkevandsforekomsterne og sikringen af fremtidens drikkevandsinteresser varetages i de kommunale indsatsplaner. Indsatsplanerne skal i detaljer beskrive, hvad der skal gøres for at sikre gode ressourcer af drikkevand jf. bekendtgørelse om indsatsplaner. Vandplanerne er udarbejdet under forudsætning af at drikkevandet beskyttes under den eksisterende indsatsplanlægning.

Jammerbugt Kommune har vedtaget 3 indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Derudover er der igangsat indsatsplanlægning i 3 nye områder.

De allerede vedtagen indsatsplaner i Jammerbugt Kommune kan ses på kommunens hjemmeside http://www.jammerbugt.dk/borger/miljoe-natur-og-energi/grundvand-og-drikkevand/indsatsplaner.

Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Jammerbugt Kommune har udpeget BNBO for en række almene vandværker i kommunen. I forbindelse med udpegningen er der inden for BNBO foretaget en vurdering af sårbarheden over for nitrat og forskellig grupper af miljøfremmede stoffer.

Arbejdet med at udpeger BNBO for den resterende del af vandværkerne i kommunen er i gangsat ultimo 2015.

I BNBO er det muligt at benytte Miljøbeskyttelseslovens § 24 til at forbyde aktiviteter, der udgøre en risiko for forurening af et vandindvindingsanlæg og dermed drikkevandsforekomster.

Vandsamarbejder

De udarbejdede indsatsplaner danner grundlag for de indsatser for grundvandsbeskyttelse der skal gennemføres til beskyttelse af grundvandet.

Af Jammerbugt Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2022 fremgår kommunes målsætning, nemlig at sikre at der skal være tilstrækkeligt, forurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand og at vandværkerne skal bestræbe sig på forebyggende tiltag for at højne vandkvaliteten og undgå miljøfremmede stoffer i vandet.

I Jammerbugt Kommune er der etableret et Grundvandsråd som bla. er koordinationsforum for indsatsplanlægning. Herudover er der 4 lokale Vandråd. Samarbejderne er med til at sikre, at indsatserne fra indsatsplanerne gennemføres, og samtidig at Jammerbugt Kommunes målsætning nås.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere