Vandhandleplan for Jammerbugt Kommune

 

Handleplanens indsatser

Handleplanens indsatser fastsættes med udgangspunkt i indsatsprogrammerne beskrevet i vandplan 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og vandplan 1.2 Limfjorden. Statens indsatsprogrammer er bindende overfor kommunerne, og skal effektueres i 1. planperiode. Indsatsprogrammet er et resumé af de tiltag, der skal til for at leve op til målene i et vandområde og en opskrift på, hvordan det kan ske.

Vandplanernes indsatsprogrammer er følgende for Jammerbugt Kommune.

Vandløbsindsatser

En række vandløbssystemer i Jammerbugt Kommune er omfattet af vandplanerne med krav om indsatser til opnåelse af god økologisk tilstand eller godt økologisk potentiale.

Vandløbene i Jammerbugt Kommune har varierende aktuel økologisk tilstand, og indenfor flere vandløbssystemer varierer den økologiske tilstand betragteligt jf. nedenstående tabel.

Flere vandløb er med lempet målsætning grundet de fysiske forudsætninger. En række vandløb er således helt eller delvist kunstige eller kraftigt modificerede, og flere vandløb er af blødbundstypen.

Figur 5. Vandløbenes økologisk tilstand og målsætning

Figur 6. Vandløbenes nuværende ølologiske tilstand eller økologiske potentiale

Generelt skal de fleste vandløbsstrækninger med indsatser i første planperiode løftes fra en aktuel ringe til moderat økologisk tilstand (jf. faunaklasse 3-4) til en god økologisk tilstand (jf. faunaklasse 5). Indsatserne der iht. vandplanen skal løfte de målsatte vandløbs økologiske tilstand er:

  • Fjernelse af faunaspærringer
  • Vandløbsrestaurering
  • Genåbning af rørlagte strækninger

En nærmere beskrivelse af virkemidlerne fremgår af senere afsnit samt af statens virkemiddelkatalog. NB. Vær opmærksom på, at virkemidlet "ændret vandløbsvedligeholdelse" er udgået jf. sidste høring af Vandplan 1.

Flere vandløbssystemer og vandløbsstrækninger er omfattet af en kombination af ovennævnte virkemidler for at opnå miljømålet.

Indsatskravene med efterfølgende justeringer er samlet i nedenstående tabel.

Vandløb

Indsatstype

Forundersøgelse

Realisering

Bemærkning

Hovens Bæk, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Smækken, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Mosebyvandløbet, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Karlsensgårsgrøft, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Mejerigrøften, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Kogsted grøft, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Porsbæk, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Porsbæk, Ryå tilløb

Restaurering

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Skelgrøft, Ryå tilløb

Åbning af rør

2013-14

Udtaget af vandplan i 2015

Bisbæk

Restaurering

2013-14

2015-17

Afløb fra Bejstrup Sø

Restaurering

2013-14

Søgt fritaget for realisering

Afløb fra Bejstrup Sø

Åbning af rør

2013-14

Fritaget for realisering

Bjerre å

Restaurering

2013-14

2015-17

Årupgårdsgrøften

Åbning af rør

2013-14

Fritaget for realisering. Eksisterer ikke.

Ørebro Kanal (Mølleå)

Åbning af rør

2013-14

2015-17

Ørebro Kanal (Mølleå)

Restaurering

2013-14

2015-17

Pallisvad å

Spærring

2013-14

2015-17

Haverslev Mølleå mellem Trekroner og Haverslev

Restaurering

2015-17

Indgår i vådområdeprojekt

Haverslev Mølleå opstrøms Trekroner

Åbning af rør

2015-16

Haverslev Mølleå opstrøms Trekroner

Restaurering

2015-16

Øster Tvedbæk, Slette Å

Restaurering

2013-14

2015-17

Slette Å ved Hjortdalvej

Åbning af 1 rør, fjernelse af 4 spærringer

2013-14

Realisering udskudt pga. lodsejermodstand

Flodbakrende

Åbning af rør

2013-14

Fritaget for realisering. Eksisterer ikke.

Tranum Å

Fjernelse af 2 spærringer

2013-14

2015-17

Tranum Å-systemet

Fjernelse af 9 spærringer

2013-14

Fritaget eller udtaget af vandplan

Svenstrup Å

Restaurering

2014

2015-2020

Indgår i LIFE-rigkær projekt

Som det fremgår af ovenstående er en del af indsatserne fritaget eller søgt fritaget for realisering pga. ikke eksisterende, ikke omkostningseffektiv eller at indsatsen ikke vil medføre ønsket effekt. Vær opmærksom på, at nedenstående figur muligvis indeholder indsatser, som er fritaget eller ansøgt om fritagelse. Figuren opdateres løbende.

Figur 7. Oversigt omfang af vandløbsindsatser i 1. planperiode

Figur 8. Oversigt geografisk fordeling af vandløbsindsatser i 1. planperiode

Spildevandsindsatser

Vandplanen specificerer 16 delområder i oplandet til vandløbssystemerne Gydegrøften, Vestre Kanal, Langeslund Kanal, Haldagergrøften, Ryå og Lindholm Å, hvor der skal ske en supplerende indsats ift. spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land. Det vurderes at omfatte 150-175 ejendomme, der skal have forbedret spildevandsrensning.

Yderligere skal der ske en indsats ift. 8 regnbetingede udledninger, jf. henholdsvis én udledning til Ryå-systemet ved Pandrup, 5 udledninger til Tranum Å-systemet ved Skovsgaard samt 2 udledninger til Ørebro Kanal-systemet ved Fjerritslev.

Delområderne med indsatskrav om forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt de enkelte punktkilder med regnbetingede udløb fremgår af kort, samt er yderligere beskrevet i senere kapitel.

Figur 9. Oversigt geografisk fordeling af spildevandsindsatser i 1. planperiode

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er