Prioriteringskriterier for indsatser

I dette afsnit beskrives den prioritering af indsatser, der er valgt for at opfylde vandplanens mål.

[indsæt kommunenavn] har prioriteret indsatsen ud fra følgende retningslinjer.

 

[indsæt kriterier i tekst- eller punktform].

 

Handleplanen kan indeholde kommunens prioriteringskriterier. Kriterierne kan med fordel skrives, så de harmonerer med kommunens eksisterende planer. Det vil være denne del af vandhandleplanen, som kan modsiges/diskuteres i en høring. Det er derfor vigtigt, at kommunen formulerer sig utvetydigt i forhold til kriterierne.


Til inspiration kan de følgende forslag til prioriteringskriterier anvendes.
  • Fremkommelighed – lodsejerønsker- NGO’er
  • Tættest på opfyldelse af målsætning(mindste indsatser)
  • Længst fra at nå målsætningen
  • Spildevandsbelastede vandløb
  • Synergi til Natura2000-planen
  • Samarbejde med andre kommuner
  • Badevandskvalitet
  • Rekreative hensyn
  • Klimahensyn

Prioriteringen har ført til følgende realiseringsrækkefølge og – tidspunkt for indsatserne opstillet i vandplanen(/planerne).

[indsæt realiseringsrækkefølgen for hvert indsatsområde for sig og angiv forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning]

Handleplanen skal jf. § 5 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (bekendtgørelse nr. 1209 af 15. december 2011) indeholde kommunens realiseringsrækkefølge og forventet tidspunkt for igangsættelse af hver enkelt foranstaltning
Prioriteringen skal omhandle rækkefølgen af alle de indsatser, kommunen skal realisere.

Indholdet at boksen afventer en endelig stillingtagen fra Naturstyrelsen

[indsæt kommunenavn] griber prioriteringslisten an fra toppen og realiserer indsatserne i den givne rækkefølge. Det bemærkes, at en endelig realisering og tidspunktet for indsatsen på vandløbsområdet er betinget af, at der opnås statsligt tilsagn om finansiering.

Det er endnu ved planens offentliggørelse uafklaret, hvordan finansieringen skal ske, men [indsæt kommunenavn] forventer at påbegynde straks, så snart finansieringen er til rådighed.

Prioriteringen af tid (i år) skal fremgå i henhold til bekendtgørelsen. For spildevandsindsatsen skal det for den spredte bebyggelse angives, hvor mange ejendomme der skal have forbedret rensning i første vandplanperiode, jf. vandplanens indsatsprogram, bilag 2. For renseanlæg er i MiljøGIS angivet de renseanlæg, der som udgangspunkt prioriteres for første planperiode. For renseanlæg og regnvandsbetingede udledninger skal indsatsen gennemføres, jf. tidsplan i indsatsprogram.    
Kommunerne skal fastlægge den lokale konkrete omkostningseffektive udmøntning af indsatserne ved anvendelse af de beskrevne virkemidler. De virkemidler, der er nævnt i vandplanerne, kan uden videre tages i brug jf. side 11.
Endelig valg af detailløsning inden for de enkelte sektorer afhænger af de lokale forhold, og den konkrete implementering er på en række områder overladt til kommunerne, f.eks. forhandlinger med offentligheden, vandløbsrestaureringer m.m. For den spredte bebyggelse kan kommunen fastlægge, om der skal ske lokal rensning, eller der skal kloakeres. For regnvandsbetingede udledninger kan kommunen vælge mellem bassinløsninger eller separering og for små renseanlæg mellem udbygget rensning eller afskæring. I handleplanen skal kommunen redegøre for valg og fravalg i forbindelse med den valgte implementeringsform. Kommunen skal kunne redegøre for den hjemmel, de benytter sig af ved valg eller tilvalg i forhold til implementeringen af vandplanerne.
 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere