Vandhandleplan for Holstebro Kommune

 

Spildevand

Spildevand


Skal indeholde håndtering af by-spildevand og spildevandsrensning i det åbne land
Kan indeholde opgradering af allerede eksisterende spildevandsanlæg

[indsæt og/eller henvis til kortbilag]

Vandplanens virkemidler

  • Renseanlæg
  • Regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak
  • Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme

Spildevandsplanen, som udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, indeholder nye initiativer og indsatsområder, for spildevandsrensning.
Vandplanen sætter krav til tilstanden af vandløb, søer og kystområder, og det kan komme til at påvirke de indsatser, der skal foretages i henhold til spildevandsplanen.

[indsæt hovedstrukturen i kommunens spildevandsplan]

Dette medfører, at kommunen skal indarbejde vandplanens indsatser på spildevandsområdet i en revideret spildevandsplan eller som et tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Der er en høringsperiode på 8 uger i forbindelse med vedtagelse af planen. Den endelige plan kan ikke påklages.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere