Prioriteringskriterier for indsatser

 

For at få størst mulig miljømæssig og økonomisk effekt af indsatserne anvender Frederikshavn Kommune følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 Kriterier for prioritering af indsatser, overfladevand – vandløb:

  1. Fjernelse af spærringer nederst i store vandløbssystemer og vandløb
  2. Adgang til tilstrækkelige gyde- og opvækstområder for ørred i vandsystemet
  3. Fremkommelighed i forhold til lodsejere
  4. Synergi mellem flere indsatser, herunder Natura 2000 handleplaner og med nabokommuner
  5. Indsatser, hvor der forventes lav effekt på vandområderne i forhold til øvrige interesser, f.eks. kulturhistoriske, rekreative og afvandingsmæssige interesser, vil blive prioriteret lavt.

  Kriterier for prioritering af indsatser, spildevand: 

  1. Baseline-indsats ved ca 43 ejendomme

 

Det følger af vandrammedirektivet, at miljømålene for Danmarks vandområder skal være nået senest den 22. december 2015.

 En endelig realisering af og tidspunktet for handleplanens indsatser er betinget af, at der opnås 100 % statslig finansiering.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere