Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Resume af den statslige vandplan

for Hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Staten har udarbejdet meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder, hvor Frederikshavn kommune er omfattet af Vandplan 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak. Vandplanen indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedernes fysiske planlægning og administration herunder i relation til konkrete sager.

Statens vandplan indeholder en redegørelse for de enkelte vandområder.

For Frederikshavn kommune medfører Statens vandplan, at der i første planperiode 2009-2015 skal gennemføres indsatser på nedenstående områder:

Vandløb:

  • Restaurering ved 12,6 km vandløb

  • 2,4 km rørlægninger skal åbnes

  • Fjernelse af 63 spærringer i vandløb

Spildevand i det åbne land:

  • Forbedret rensning af spildevand ved ca. 43 ejendomme på landet.

Forbedret spildevandsrensning ved ca. 43 ejendomme er indsatser i medfør af udpegninger i de nu bortfaldne Regionplaner (baseline-indsats). 

Dambrug:

Der skal ske reduceret udledning fra 1 dambrug , Skærum dambrug, der ligger ved Skærum Å i Elling Å-systemet.

Søer, grundvand og vådområder:

  • Ingen indsatser i første planperiode.

Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere