Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Øvrige indsatser i kommunen

Badevandsprofiler

Frederikshavn kommune har i 2011 udarbejdet badevandsprofiler for alle badestrande som en del af implementeringen af badevandsdirektivet.

Badevandsprofilerne kan ses på Frederikshavn kommunes hjemmeside.

Regionplan 2005

Regionplan 2005 er bortfaldet i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse.

Retningslinje 6.1.5 fra Regionplan 2005 for Nordjyllands Amt er ikke inkluderet i vandplanen og optages hermed som retningslinje i Frederikshavn kommunes vandhandleplan:

Drikkevandsinteresser i kommune- og lokalplaner: OSD og indvindingsoplande til vandværker optages i kommune- og lokalplaner.

Husdyrgodkendelser

De endeligt vedtagne vandplaner ændrer ikke kommunens administrationsgrundlag for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Det vil sige, at vandplanerne ikke i sig selv skærper, slækker eller ændrer lovens beskyttelsesniveauer for udvaskning af nitrat eller for tilladt fosforoverskud. Da beskyttelsesniveauerne endvidere er lagt til grund ved fastsættelse af indsatsbehovet i vandplanerne, vil vandplanerne ikke i sig selv kunne lægges til grund for at ændre beskyttelsesniveauerne, herunder heller ikke de kommunale handlingsplaner, der skal udarbejdes som følge af vandplanerne.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere