Vandhandleplan for Frederikshavn Kommune

 

Forord

Herværende Vandhandleplan er en revideret udgave af Vandhandleplan 2012-15, godkendt af Frederikshavn Byråd 30. maj 2012. Denne handleplan er kort tid efter vedtagelsen kendt ugyldig på baggrund af at de statslige vandplaner blev kendt ugyldige.

Status i forhold til den tidligere vedtagne vandhandleplan og gennemførelse af indsatser

Som i den tidligere vedtagne vandhandleplan indeholder planen udelukkende indsatser i forhold til vandløb og spildevand fra spredt bebyggelse.

I forhold til vandløbsindsatsen er der lavet revisioner i form af ændringer i indsatser på baggrund af ændringer i den statslige vandplan. Tidsplanen for gennemførelse af indsatserne i vandplanperioden er ikke længere aktuel, og er derfor fjernet fra planen.

Frederikshavn kommune har i perioden 2012 og til nu arbejdet med opstart og gennemførelse af en stor del af vandløbsindsatserne for planperioden. Dette er muliggjort via vedtagelse af en række bekendtgørelser på området.

Pt. er der søgt om forundersøgelse for alle indsatser for 1. planperiode og disse forundersøgelser vil være fuldført inden den 1. august 2015. Naturerhvervsstyrelsen har givet afslag om støtte til forundersøgelse på nogle indsatser med begrundelse i at disse ikke er omkostningseffektive.

Forundersøgelserne har vist at der teknisk kan laves faunapassage ved de udpegede spærringer, men at det ikke i alle tilfælde er muligt at opnå frivillig aftale med de berørte lodsejere. Det kan derfor ikke forventes at alle indsatser gennemføres.

Status for ikke-realiserede projekter vil blive afklaret med Naturstyrelsen.

Der er givet tilsagn om støtte til at gennemføre fjernelse af 8 spærringer og restaurering af 2 vandløbsstrækninger. Disse gennemføres i løbet af foråret 2015.

Der vil blive søgt om støtte på de resterende indsatser (ca. 35 projekter) i de 2 ansøgningsrunder der er i 2015, og det forventes at gennemførelse kan ske i 2016.

I Vandplan 2009-15 er der ikke foretaget ændrede udpegninger af områder til forbedret rensning ved spredt bebyggelse i forhold til den tidligere udpegning i Regionplan 2005. Indsatsen pågår derfor uændret, og der er i øjeblikket ca. 43 ejendomme i det åbne land som mangler at udføre forbedret spildevandsrensning.

Generelt om vandhandleplaner

Frederikshavn kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udfærdige en handleplan på baggrund af statens vandplaner. Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet en vandplan for hver af dem. Vandplanerne er en helt ny plantype med en seksårig planperiode (2009-2015, 2015-2021 og 2021-2027). De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer på vandområdet. Denne første kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

Vandoplandene går på tværs af kommunegrænser og Frederikshavn kommune har derfor indgået et samarbejde på tværs af kommunegrænsen med Brønderslev og Hjørring kommuner.

Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner (Bekendtgørelse nr. 1219 af 15. december 2011), som er udarbejdet i medfør af § 31 a stk. 3 i miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelse nr. 1219 om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, skal handleplanen indeholde:

  1. Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og – tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats (Bekendtgørelsens §§ 4 og 5)
  2. Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (Bekendtgørelsens § 3)
  3. Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter (Bekendtgørelsens § 4. stk. 2)

Handleplanen må ikke stride imod vandplanen.

Forslaget til den kommunale vandhandleplan skal senest 6 måneder efter vandplanens offentliggørelse sendes i offentlig høring med en høringsperiode på mindst 8 uger. Kommunen tager derefter stilling til de indkomne høringssvar og vurderer, om handleplanen skal ændres inden den vedtages senest et år efter vandplanernes vedtagelse.

Tidslinje fra vandplanernes vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

Figur 1: Tidslinje fra de statslige vandplaners vedtagelse til den kommunale vandhandleplans vedtagelse

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering. Efter loven om miljøvurdering af planer og programmer § 3, stk. 2, gælder, at hvis planer og programmer alene indeholder mindre ændringer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. Hvis handleplanen alene gengiver den statslige vandplans foranstaltninger, er der ikke tale om en ny plan. Er der imidlertid tale om ændringer eller præciseringer i handleplanen i forhold til den statslige vandplan, er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den giver kommunen mulighed for at træffe afgørelse om undtagelser - jf. lovens § 3, stk. 2, og kan finde anvendelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Idet handleplanen ikke indeholder foranstaltninger, der rækker ud over den statslige vandplans foranstaltninger, er det vurderet, at handleplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Offentlighedsfase og vedtagelse

Byrådets udkast til vandhandleplan af 29. april 2015 har været fremlagt til offentlig høring fra 30. april frem til 29. juni 2015.

Frederikshavn Byråd har endelig vedtaget vandhandleplanen d. 26. august 2015.

Kolofon

Udarbejdet januar/februar 2015, Frederikshavn kommune.

Handleplanens virkemidler er de samme som i statens vandplaner.

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Links

MiljøGIS-kort med vandplanerne

Vedtagne vandplaner 2009-2015

Læs mere om, hvad en vandplan er

 

Læs mere